Hopp til innhald

RAD850 Biomedisin tema innen mammografi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler biomedisinske temaer, med fokus på hvordan strukturelle, fysiologiske og patologiske prosesser og endringer kan relateres til bildesignal og bildekontrast i de bildedannende modalitetene DBT, CESM, MRI og Ultralyd.

Følgende temaer omhandles i emnet:

 • Cellebiologi
 • Anatomi, fysiologi og patologi
 • Tumorbiologi (utvikling, progresjon og grunnlag for behandlingsprinsipp herunder cytologi, histologi, proteomikk, genomikk, epigenetikk)
 • Etiologi og epidemiologi
 • Bildebaserte biomarkører
 • Patofysiologi og bildediagnostikk
 • Diagnostisk kvalitet og krav til bildediagnostiske og screenings tester
 • Introduksjon til og anvendelse av maskinlæring

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskaper om fysiologiske og patofysiologiske prosesser knyttet til brystdiagnostikk
 • har inngående kunnskaper om hvordan strukturelle forhold og fysiologiske prosesser
 • kan måles og visualiseres ved hjelp av bildedannende metoder.
 • kan gjøre rede for diagnostisk kvalitet og relatere dette til kvalitet på bildematerialet og aktuell problemstilling.
 • viser inngående kunnskap om krav til diagnostiske tester
 • viser innsikt i Thornburys rammeverk for klinisk radiologisk forsking.

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan demonstrere og kommunisere et selvstendig arbeid knyttet til ett eller flere steg i måleprosessen (fra bildeopptak til bildeanalyse) med utgangspunkt i en biomedisinsk eller klinisk problemstilling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan evaluere grunnlaget for at det medisinske bildematerialet oppfyller krav til diagnostisk kvalitet, diagnostisk verdi
 • viser innsikt i nytteverdi av bildeanalyse og visualisering for pasienten

Krav til forkunnskaper

RAD810

Anbefalte forkunnskaper

RAD820

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet er nettstøttet, med en fellessamling 3-5 dager i løpet av vårsemester.

Studentaktive arbeidsformer som laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminarer og forelesninger, benyttes i samlingene. Veiledning, diskusjoner og oppgaveinnlevering vil være nettbasert og foregå via e-læringsplattform.

Studentene arbeider enten individuelt eller i grupper.

Det forventes en samlet arbeidsinnsats tilsvarende ca 135 timer totalt i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk veiledning knyttet til skriftlig individuelt arbeid, 1000 ord ± 10%.
 • 80% tilstedeværelse ved obligatorisk undervisning.

I arbeidskravet velger studenten en patologisk tilstand og evaluerer hver modalitet med hensyn til evne å detektere/måle patologien eller avbilde organet/vevet.

Arbeidskravene er gyldig i et påfølgende semester. Arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig hjemmeoppgave, 2500 ord ± 10%.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått karakter, karakter F, leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven til ny eksamen.