Hopp til innhald

RP5-402 Rusproblematikk - rusarbeid og behandling

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet presenterer ulike omgrep, forklaringsmodellar og behandlingsformer som er knytt til rusarbeid og behandling. Emnet har eit særleg fokus på  brukarmedverknad og samhandling innan rusfeltet, og legg vekt på å sjå samanhengar mellom ulike forståingar av rusproblematikk, politiske føringar, institusjonelle rammer og utforming av praksis.

Læringsutbytte

KUNNSKAPAR

Etter avslutta emne har studenten

  • inngåande kunnskap om politiske føringar for rusarbeid og behandling
  • inngåande kunnskap om ulike former for behandling og rusarbeid
  • avansert kunnskap om samarbeid og brukarmedverknad

FERDIGHEITER

Etter avslutta emne kan studenten

  • anvende forsking til å kritisk analysere og vurdere tiltak og behandlingsformer på rusfeltet.
  • bruke relevante metodar for fagleg utvikling på ein sjølvstendig måte
  • medverke til brukarmedverknad og samhandling med ulike aktørar og forvaltningsnivå på rusfeltet. 

GENERELL KOMPETANSE

Etter avslutta emne kan studenten

  • analysere relevante rusfaglege problemstillingar knytt til rusarbeid og behandling
  • analysere brukarforløp og føresetnader for samhandling i rusfeltet
  • anvende sine kunnskaper og ferdigheiter til å kommunisere om rusfaglege problemstillingar og til å argumentere for iverksetting av behandlingsformer, tiltak og organisering i rusfeltet
  • analysera, reflektere over og diskutere etiske problemstillingar.

Krav til forkunnskapar

Avslutta grunnutdanning på bachelornivå (minimum tre år) i helse- eller sosialfag. Andre med minimum treårig høgare utdanning med relevant fagsamansetning kan etter vurdering bli tatt opp.

Tilrådde forkunnskapar

Erfaring frå arbeid med rusproblematikk

Undervisnings- og læringsformer

Forelesingar, gruppearbeid, praktiske øvingar, refleksjonsgrupper og sjølvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studiet vert basert på obligatorisk deltaking i refleksjonsgrupper, med eit krav til 80% oppmøte.

Arbeidskravet er gyldig til emnet går ordinært neste semester. 

Arbeidskrav må vere godkjende før ein kan framstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen.

Vurderingsutrykk A- F der F er ikkje greidd vurdering 

Ny eksamen:

Går føre seg som ordinær eksamen

Hjelpemiddel ved eksamen

Sjølvlaga power point-presentasjon

Meir om hjelpemiddel