Hopp til innhald

STM2 Språk, tekst og matematikk 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet for studenter som tar Barnehagelærerutdanning med vekt på språk, tekst og matematikk. Det er lagt til høstsemesteret andre studieår. Språk, tekst og matematikk 2 er en videreføring av Språk, tekst og matematikk 1. Eksamen i emne 1 må være bestått før studenten kan begynne på emne 2. Kunnskapsbasen bygger på fagene norsk, matematikk og pedagogikk.

Språk, tekst og matematikk 2 representerer faglig fordypning og utviding av perspektivene fra Språk, tekst og matematikk 1. STM2 skal utvikle studentene til ressurspersoner som kan lede og kvalitetsikre barnehagens arbeid med kunnskapsområdet.

Kunnskapsområdet skal tydeliggjøre en barnehagepedagogisk tilnærming og fagdidaktisk forsking, og praksis inngår som en integrert del.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv
 • har god kunnskap barnekulturelle tekstformer som skjønnlitteratur, sakprosa, muntlig fortellertradisjon og populær- og mediekultur
 • har kunnskap om følgende matematiske områder som er relevante for barn: klassifisering, tallforståelse, formforståelse, romforståelse, måling, symmetri og mønster
 • ha kunnskaper om barns utvikling av tall- og bokstavforståelse særlig knyttet til sammenhengen barnehage- skole
 • har kunnskap om matematikk som verktøy for systematisk utforsking og tenking
 • har kjennskap til samisk fortellertradisjon
 • har kunnskap om læreplanteori, ulike didaktiske modeller, vurderingsformer og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om samhandling mellom barnehage, skole, SFO og foresatte omkring overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge og følge opp barns språk- og matematikkutvikling
 • kan kritisk vurdere bruk av kartleggingsverktøy som metode i barnehagen
 • kan sikre kvalitet og kulturelt mangfold i barnehagens tekstformidling
 • kan veilede og inspirere barn når de utforsker muntlige og skriftlige sjangrer, matematiske problem, symboler og sammenhenger
 • kan bruke IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet både for å fremme barnas og personalets læring

Generell kompetanse

Studenten

 • kan dokumentere og evaluere barnehagens arbeid med språk, tekst og matematikk også i tilknytning til sammenhengen barnehage-skole
 • kan vurdere bruk av ulike metoder i observasjons- og dokumentasjonsarbeid
 • kan kommunisere og drøfte faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kan veilede medarbeidere og styrke deres kompetanse innenfor kunnskapsområdet
 • forholder seg aktivt til samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng

Krav til forkunnskaper

STM1

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningsplanen for kunnskapsområdet gjør greie for hvordan undervisningen er organisert.

Undervisningen vil bestå av gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner, verksteder, veiledning, individuelt arbeid, prosjektarbeid, kollokvier og seminar. Arbeidsformene skal vektlegge skriftlighet, muntlighet og visualisering. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Høgskolen benytter elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av høgskolebiblioteket.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske arbeidskrav seinest 3 uker før eksamen:

 • Skriftlig obligatorisk arbeidskrav med hovedvekt på barns tekstkultur
 • Skriftlig obligatorisk arbeidskrav med hovedvekt knyttet til matematiske områder
 • Tverrfaglig muntlig obligatorisk arbeidskrav i gruppe i tilknytning til praksis med fokus på observasjon og bruk av kartleggingsverktøy.

Retningslinjer for de obligatoriske arbeidskravene vil foreligge ved semesterstart. Studenter som ikke består et obligatorisk arbeidskrav får en (1) ny mulighet til å levere samme semester. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen begynner.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Valgfri målform.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ordbok. Ved bruk av PC på eksamen er det ikke tillatt å bruke retteprogram.

Mer om hjelpemidler