Hopp til innhald

STOM100 Klinisk stomisykepleie, generell del

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler pleie og behandling av pasienter som på grunn av ulike lidelser må leve med stomi, reservoar, fistler, dren, avføringsproblemer eller percutan ernæringssonde. Dette kan være pasienter i alle aldre, oftest med en gastroenterologisk/urologisk/gynekologisk eller nevrologisk grunnsykdom. Studentene skal tilegne seg et bredt kunnskapsgrunnlag for å kunne yte sykepleie til de tidligere nevnte pasientgruppene. I emnet vil studentene også drøfte, med et holistisk fokus, reaksjoner som kan være forventet på kortere og lengre sikt hos pasienter som får en endret livssituasjon pga. de aktuelle sykdommer/skade. Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av stomisykepleiers rolle både som veileder, behandler, samtalepartner og ressursperson. 

Naturvitenskapelige områder

 • Anatomi og fysiolog
 • Mikrobiologi og genetikk
 • Sykdomslære, spesielt relatert til fordøyelsessystemet, urinveiene, genitalia, bekkenbunnen, visse nevrologiske tilstander og medfødte sykdommer/tilstander
 • Utredning og behandling av sykdommer og tilstander relevant ved anleggelsen av stomi, reservoar eller gastrostomi og ved fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner.
 • virkning og bivirkning av medikamenter.

Stomisykepleie

 • Sykepleie til barn og voksne som skal få eller har fått tynntarmstomi, appendicostomi, colostomi eller urostomi
 • Sykepleie til barn og voksne som skal få eller har fått alle typer reservoar (urin/tarm)
 • Sykepleie til barn og voksne som skal få eller har fått gastrostomi for ernæring.
  • Sykepleie til barn og voksne som har fistler/dren
 • Sykepleie til barn og voksne som har bekkenbunnsdysfunksjoner heri både avføringsinkontinens, obstipasjon, bekkenbunnssmerter

Undervisning, veiledning og rådgivning til pasienter og deres pårørende:

 • Compliance, adherence
 • Informasjon og veiledning som bidrag til selvstendige avgjørelser
 • Livsstilsendring som følge av informasjon og veiledning
 • Informasjon og veiledning i akutt og kronisk fase av sykdomsforløpet
 • Veiledning knyttet til ulike alders- og utviklingstrinn

Å leve med sykdom i ulike alders- og utviklingstrinn

 • Helse- og sykdomsbegrepet
 • Livskvalitet og mestring
 • Reaksjoner på akutt og kronisk sykdom hos pasient og pårørende
 • Reaksjoner på kroppslige endringer hos barn og voksne, og håndtering av disse
 • Reaksjon på endringer i sykdomsbildet
 • Å leve med sykdom i ulike alder- og utviklingstrinn
 • Å leve med sykdom sett i et alders- og kjønnsperspektiv
 • Å leve med tabubelagte tilstander
 • Å leve med sykdom sett i en religiøs og kulturell kontekst

Emnet går over 3. semester.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

 • har inngående kunnskap om ulike sykdomstilstander som kan lede til stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner.
 • har bred kunnskap om utredningsmetoder aktuelle før anleggelse av stomi, reservoar, gastrostomi eller ved oppståtte fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner.
 • har inngående kunnskap om både medisinske, kirurgisk, ev. onkologiske og nyere behandlingsalternativer som kan bli aktuelle for pasienter som skal få/har fått stomi, reservoar, gastrostomi eller ved oppståtte fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner.
 • har god kunnskap om komplikasjoner som kan oppstå akutt eller på lang sikt som følge av behandling eller grunnsykdom, inkludert kunnskap om hvordan komplikasjoner kan forebygges og behandles, hos pasientgrupper som har stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjon.
 • har spesialisert kunnskap om bandasjemateriell, utstyr og tekniske hjelpemidler som benyttes hos pasienter med stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjon.
 • har inngående kunnskap om hvordan sykdom, behandling og konsekvenser av behandling kan påvirke pasienter med stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjoner fysisk, psykisk, seksuelt som sosialt og eksistensielt.
 • har inngående kunnskap om aktuell lovgivning, pasientrettigheter og pasientorganisasjoner samt kjennskap til hvilke tilbud lærings- og mestringssenter har, relevant for personer med stomi, reservoar, gastrostomi, fistler og bekkenbunnsdysfunksjoner.

Ferdigheter:
Studenten ...

 • Identifisere og vurdere pasientens fysiske funksjon og psykososiale utfordringer, og mulige problemer relatert til disse.
 • anvender ulike forebyggingsstrategier.
 • gjør selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak.
 • bruker aktuelt medisinsk forbruksmateriell og teknisk utstyr forskriftsmessig.
 • bruker kunnskap om ulike sykdomstilstander for å fremme helse, mestring og livskvalitet hos pasienter i alle deler av livsløpet
 • utarbeider rehabiliteringsforløp og individuell plan.

Generell kompetanse:
Studenten ...

 • bidrar med sin kompetanse i tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere på forskjellige nivåer for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten.
 • underviser og veileder pasienter med stomi, reservoar, gastrostomi, fistler eller bekkenbunnsdysfunksjon, og deres pårørende.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, gruppearbeid, simulering og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 • Individuelt studiemålsetningsnotat

I samarbeid med arbeidsgiver utarbeides egen plan for hva den fremtidige kompetanse skal brukes til.
Omfang 600 ord.

  • Praktisk stomisykepleie ¿ delta i simulering på SimArena, eller caseløsning i gruppe

Godkjente arbeidskrav er gyldige til og med neste gang emnet tilbys.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig 5 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakteren F) må studenten gå opp til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler