Hopp til innhald

SYKHB2041 Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i samfunnsvitenskapelig tenkning og perspektiver i sykepleie. Sentrale tema er politiske, psykologiske og sosiale forhold som har betydning for forståelse og utøvelse av sykepleie. Emnet gir også innføring i vitenskapelig tenkning og framgangsmåte.

Praktisk informasjon

Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om samfunnsvitenskapelige perspektiver og tenkning.
 • Har kunnskap om betydningen av kjønn, sosial klasse og kultur.
 • Har kunnskap om forhold som påvirker menneskets håndtering av stress.
 • Har kunnskap om forholdet mellom individ og system.
 • Har kunnskap om sykepleie til pasienter med sykdom/lidelse/funksjonssvikt i et langtidsperspektiv.
 • Har kunnskap om pårørende sin livssituasjon ved langtidssykdom.
 • Har kunnskaper om forskningsetikk.
 • Har kunnskap om forskningsprosessen, kvantitative og kvalitative forskningsmetoder som brukes innen sykepleie.

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan reflektere over samfunnsvitenskapelige perspektiver og tenkning som er relevant for sykepleie.
 • Kan anvende kunnskaper fra samfunnsvitenskapelige fagområder for å belyse sykepleiefaglige problemstillinger.
 • Viser evne til å samarbeide i ulike grupper.
 • Kan kommunisere med mennesker med ulik kulturell og verdimessig bakgrunn.
 • Kan anvende kunnskapsbasert praksis for å sikre pasienten best mulig sykepleie.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan utveksle synspunkt for hvordan samfunnsmessige strukturer og sosiale rammer virker inn på det enkelte individ og samspill mellom aktører.
 • Kan gjøre rede for strukturelle og individuelle forhold som påvirker menneskets mestring.
 • Kan gjøre rede for sykepleie til pasienter med sykdom/lidelse/funksjonssvikt i et langtidsperspektiv og pårørende sin livssituasjon.
 • Anvender og formidler forskningsbasert kunnskap som grunnlag for endring og forbedring av klinisk praksis.

Krav til forkunnskaper

Godkjente arbeidskrav i 3. semester knyttet til SYKSB/SYKHB 2023 og 2033. Bestått praksis 1 og SYKSB/SYKHB 1021, 1031, 1022 og 1032.

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, prosjektarbeid, hospitering, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Forskningsmetoder – Skriftlig oppgave i gruppe

Vurderingsform

Individuell hjemmeeeksamen, 3 dager.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir gitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F svarar til ikke bestått.

Ny eksamen foregår som ved ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle trykte og skrevne hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler