Hopp til innhald

URO100 Klinisk uroterapi, generell del

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler utredning, pleie og behandling av pasienter med sykdommer eller funksjonsforstyrrelser i nedre urinveier. Emnet har som mål å tilrettelegge for at studentene skal utvikle kunnskap og kompetanse innen uroterapi. Pasienter med sykdom eller funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier, omfatter akutt kritisk syke, kronisk syke og kreftpasienter. Studenten skal tilegne seg forståelse for hvordan det er å få og å leve med akutte eller kroniske sykdomstilstander i de nedre urinveier.

Det blir lagt vekt på bevisstgjøring av sykepleierens ansvar som veileder og behandler, samtalepartner og ressursperson.

 • Anatomi og fysiologi
 • Sykdomslære
 • Årsaksforhold og sykdomsutvikling
 • Utredning, diagnostikk og behandling av sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier
 • Mikrobiologi og genetikk.
 • Komplikasjoner til andre organer som følge av sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier.
 • Uroterapeutens oppgaver i forbindelse med ulike undersøkelser som ledd i utredning av pasientene vil bli vektlagt.

 • virkning og bivirkning av medikamenter i bruk ved behandling av sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier.
 • Håndtering av medikamenter, og observasjoner i forbindelse med administrasjon av medikamenter

 • ulike symptombilder
 • akutte og kroniske tilstander i de nedre urinveier
 • ulike typer undersøkelser
 • ulike typer behandling

 • Compliance, adherence
 • Informasjon og veiledning som bidrag til selvstendige avgjørelser
 • Livsstilsendring som følge av informasjon og veiledning
 • Informasjon og veiledning i akutt og kronisk fase av sykdomsforløpet
 • Veiledning knyttet til ulike alders- og utviklingstrinn

 • Reaksjoner på akutt og kronisk sykdom i nedre urinveier hos barn og voksne
 • Å være pårørende til en akutt kritisk syk
 • Å være pårørende til en kronisk syk
 • Reaksjon på endringer i sykdomsbildet
 • Å leve med sykdom eller funksjonsforstyrrelse i de nedre urinveier sett i et alders- og kjønnsperspektiv

Emnet går over 3. semester.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten...

 • Har inngående kunnskap om sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier, herunder patologi, epidemiologi, diagnostikk, behandling og prognose.
  • Har bred kunnskap om ulike behandlingsprinsipper og teknikker, og kan begrunne valg av behandlingstilnærming.
  • Har inngående kunnskap om hvordan sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier kan utvikle seg, hvordan akutte komplikasjoner, langtidskomplikasjoner og følgesykdommer kan påvirke pasienten fysisk, psykisk og sosialt.
  • Har spesialisert kunnskap om ulike utredningsmetoder som er aktuelle for pasienter med sykdommer eller funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier og kunne gjøre den nødvendige tolkning av resultatene.
  • Har inngående kunnskap om psykososiale problemområder, og kan kartlegge, forebygge og følge opp for å sikre best mulig helse og livskvalitet.

Ferdigheter
Studenten...

 • Kan på bakgrunn av observasjon av pasienten gjøre selvstendige kliniske vurderinger og beslutninger om sykepleietiltak.
  • kartlegger og vurderer pasienter med sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier sin funksjon, deltakelse og mulige problemer ut fra et kunnskapsbasert sykepleiefaglig perspektiv.
  • bruker aktuelt medisinsk teknisk utstyr i samsvar med gjeldende forskrifter.
  • bruker kunnskap om ulike sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier for å fremme helse, mestring og livskvalitet hos pasienter i alle deler av livsløpet.
  • ivaretar pasienter som har behov for lindrende behandling.
  • anvender ulike forebyggingsstrategier

Generell kompetanse
Studenten...

  • bidrar med sin kompetanse i tverrfaglig samarbeid med aktuelle samarbeidspartnere for å oppnå best mulig helsetilbud til pasienten.
  • underviser og veileder pasienter generelt, men pasienter med sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier, og deres pårørende spesielt.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen læring og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, gruppearbeid, simulering og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan gå opp til eksamen:

 

  • Individuelt studiemålsetningsnotat.

 

I samarbeid med arbeidsgiver utarbeides egen plan for hva den fremtidige kompetanse skal brukes til.
Omfang 600 ord.

Praktisk uroterapi ¿ delta i simulering på SimArena

Godkjente arbeidskrav er gyldige til og med neste gang emnet tilbys.

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig 5 timers eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakteren F) må studenten gå opp til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler