Hopp til innhald

AOE1 Aesthetic and Outdoor Education

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med denne planen.

Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og er en valgbar fordypning i bachelor i barnehagelærerutdanningen. Studiet er lagt til høstsemesteret tredje studieår, og bygger på fagene fysisk fostring, forming, matematikk og pedagogikk.

Praksis inngår som en integrert del av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten har kunnskap om

 • barns lek, undring, glede, skaping og mestring i naturen med utgangspunkt i barn sine egne forutsetninger.
 • enfaglig, flerfaglig og tverrfaglig tilnærming i matematikk, fysisk fostring og forming i naturen.
 • betydningen den estetiske dimensjonen i fysisk miljø har for barns skapende aktivitet og estetiske læreprosesser.
 • sikkerhet og ledelse
 • følgende matematiske emner i et tverrfaglig perspektiv: måling, form, symmetri, mønster, romforståelse og problemløsning
 • rommets betydning for læring
 • prosessarbeid
 • pedagogisk dokumentasjon som verktøy i faglig pedagogisk arbeid
 • profesjonstenking som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i møte mellom barn og barnehagelærer.

Ferdigheter

Studenten

 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger
 • kan legge til rette for barns medvirkning og skapende prosesser og dokumentere og reflektere faglig over dette.
 • kan organisere og lage et mobilt skapende verksted for barn
 • evner å bruke varierte materialer, teknikker, redskaper og virkemidler i eget skapende arbeid  
 • har innsikt i og kan anvende ulike kunstuttrykk som inspirasjon for eget og barns skapende arbeid
 • har basisferdigheter i friluftsliv
 • kan ivareta sikkerhet på tur og legge til rette for barns risikomestring.
 • kan tilberede mat i naturen og gjøre nytte av lokale naturressurser
 • kan stimulere og støtte barnas evne og tålmodighet i problemløsing

Generell kompetanse

Studenten

 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordring i dagens samfunn
 • kjenne til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fagene i fordypningen
 • kan reflektere over risikolekens plass i barnehagen
 • kan reflektere over flerkulturelle perspektiver.

Krav til forkunnskaper

Bestått de to første årene av barnehagelærerutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Semesterplanen for kunnskapsområdet gjør greie for hvordan undervisningen er organisert.

Undervisningen går over et halvt studieår. Undervisningen er temabasert og organiseres på tvers av fagene forming, fysisk fostring, matematikk og pedagogikk. Undervisningen vil bestå av verkstedsarbeid, gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner, ekskursjoner, veiledning, individuelt arbeid, prosjektarbeid, kollokvier og seminar. Det blir lagt stor vekt på praktisk og fagdidaktisk arbeid, spesielt ute i varierte naturområder. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er internasjonale studenter på fordypningen. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Ekskursjoner er en del av studiet. Det blir 3 obligatoriske ekskursjoner:

 • Harvest: Naturen som estetisk arena og innhøsting av mat. Tre dagers tur i september. Pris ca. 500,-
 • Studio: Estetisk oppdagelsesreise fra fjord til fjell. Tre dagers tur i september/oktober. Pris ca. 500,-
 • Ekspedisjon: Studiereise på høyfjellet for å utforske kultur og utendørs aktiviteter som snø-forming, skigåing og vinteraktiviteter. Tre dagers tur i november. Pris ca. 700,-

Studentene må betale materialpenger som er 500,- til sammen. Studentene må også disponere kamera til dokumentasjon. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor Canvas. Studentene skal bruke studiestøtteprogrammet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av høgskolebiblioteket.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80%). Ved fravær i ut over 20% fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogram.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske arbeidskrav seinest 3 uker før eksamen:

 • Skriftlig oppgave i gruppe med fokus på utfordringer for barnehageprofesjonen.
 • Sanking og høsting av naturen som en matressurs og tilberede et måltid med råvarer fra naturen.
 •  Seminar: Språk som en ressurs.
 • Prøve i basisferdigheter i friluftsliv.
 • Individuelt faglig essay.
 • Individuell tekst om "Pedagogisk Credo"
 • Arbeidsbok med prosessdokumentasjon fra hele semesteret.
 • Lage et mobilt verksted for barns estetiske arbeid i praksisperioden.

Studenter som ikke har bestått et obligatorisk arbeidskrav, får en (1) ny mulighet til å levere samme semester. Nytt forsøk må være godkjent avviklet senest 3 uker før eksamensperioden begynner. 

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler