Hopp til innhald

ELE112 Elektriske installasjoner

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet elektriske bygningsinstallasjoner samt prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner med spesiell vekt på bruk av dataverktøy.

Innhold

 • Visualisering av byggeprosessen
 • Prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner
 • Beregning av feilstrømmer og spenninger
 • Valg av kabler og ledninger
 • Installasjonsteknikk
 • Valg av vern
 • Bestemmelse av belastninger
 • Lysteori
 • Varmelære
 • Tariffer
 • Forskrifter
 • Mengdeberegning
 • Byggautomatisering
 • Buss - systemer
 • Risikoanalyse og dokumentasjon av anlegg

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Kandidaten har kunnskap om prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Kandidaten har kunnskap om drift og vedlikehold av elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Kandidaten har kunnskap innen fagfeltet elektriske bygningsinstallasjoner.
 • Kandidaten har kunnskap om gjeldende forskrifter og normer i elektriske lavspenningsinstallasjoner.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Kandidaten kan beherske og anvende grunnleggende beregningsmetoder i faget.
 • Kandidaten skal ha kjennskap og anvende gjeldene normer samt forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg.
 • Kandidaten kan beherske relevante målemetoder og bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger innenfor fagområdet elektriske bygningsinstallasjoner.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger Laboratoriearbeid Regneøvelser Gruppearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

5 øvingsoppgaver, 3 laboratorieoppgaver, 2 dataøvinger. Obligatorisk fremmøte på laboratorieøvingene og dataøvinger.

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 2 dager. 

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Oppgaven kan være på inntil 2500 ord.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved færre oppmeldte enn 10 ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator, PC, formelsamling, forskrifter, normer, samt diverse datablader.

Mer om hjelpemidler