Hopp til innhald

FE405 Grunnleggende energikonsepter

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Kurset starter med en innføring i nasjonal og global energiproduksjon og bruk. Deretter gis en oversikt over ressursgrunnlaget for fornybare og ikke-fornybare energiressurser samt en innføring i bærekraftig utvikling, klima og miljø. Kurset gir videre en innføring i oppbygging av energisystemet, systemets tekniske komponenter og de konsekvenser energisystemet har for samfunn og miljø.

Læringsutbytte

Hovudmålet med emnet er å kjenne til oppbygging av energisystemet, ha innsikt i tekniske løsninger med hovedvekt på fornybar energi, samt kjenne til de viktigste miljømessige konsekvensene ved produksjon og bruk av energi.

  • Ha kunnskap om global og nasjonal energiproduksjon og bruk
  • Ha kunnskap om globalt og nasjonalt ressursgrunnlag for fornybar og ikke-fornybar energi
  • Ha kunnskap om oppbygging av energisystemet
  • Ha kunnskap om de tekniske løsningene i energisystemet med hovedvekt på fornybar energi
  • Ha kunnskap om de virkningen energiteknologier og -system har på klima og miljø.

  • Kunne gjøre rede for de teknologiske, samfunnsmessige og miljømessige konsekvensene av produksjon og bruk av fornybar energi

  • Gjennomføre vurderinger av ulike fornybare energiteknologiers status og modning
  • Gjennomføre vurderinger av ulike teknologiers konsekvenser for samfunn og miljø

Krav til forkunnskaper

Nei

Anbefalte forkunnskaper

MA415

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

6 godkjente øvinger (av 6). Deltagelse på ekskursjoner.

Vurderingsform

Skriftlig eksamen 4 timer. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler