Hopp til innhald

FSP-202 Familieterapeutiske retninger, del 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette emnet bygger på kunnskap fra emnet Familieterapeutiske retninger 1, og fokuserer på hvordan familie-terapeutisk praksis har utviklet seg med tiden. Sentrale og mest anvendte fami-lieterapeutiske tilnærminger vil være i fokus. Dette gjelder språksystemisk tilnærming (samarbeidende, dialogisk tilnærming), narrativ tilnærming, diskursiv tilnærming, reflekterende prosesser og løsningsorientert tilnærming.

Ulike familieterapeutiske tilnærminger er hovedtema i dette emnet. Videre legges det vekt på at studenten arbeider med hvilken tenkning og hvilke arbeidsformer som kan passe i vedkommendes aktuelle praksis. Undervisningen knyttes til arbeid med barn, ungdom, voksne og familier i ulike kontekster. Undervisningen tilrettelegges for at studentene skal tilegne seg forståelse for og få inngående kunnskap i de ulike tilnærminger som gjennomgås i emnet

 • Språksystemisk tilnærming
 • Narrativ tilnærming
 • Reflekterende prosesser
 • Løsningsorientert tilnærming
 • Diskursiv tilnærming

Emnet fokuserer også på studenten som person i relasjon; i forhold til seg selv, sine erfaringer og opplevelser til andre mennesker, til ideer og diskurser. Studentene får innføring i hvordan skape og delta i ulike dialogiske og reflekterende prosesser. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning og personlige og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om ulike systemiske familieterapeutiske ideer og metoder
 • kan gjenkjenne, navnsette og vise metodene i egen praksis

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan beherske fagområdets uttrykksformer og anvende metodene i praksis på en selvstendig måte

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan analysere relevante faglige etiske problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Familieterapi og nettverksarbeid - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, demonstrasjoner og video benyttes også.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk undervisning.
 • Refleksjon over filmet samtale, transkribering og refleksjonsnotat

Tilstedeværelse på obligatorisk undervisning må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Det kreves 80% tilstedeværelse.

Vurderingsform

Eksamen
Muntlig individuell eksamen. Studenten legger fram video fra eget klinisk arbeid. Omfang 60 min.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått kan studenten gå opp til ny eksamen ved angitt tidspunkt

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler