Hopp til innhald

NHB3 Natur, helse og bevegelse 3

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er tredje emne i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en valgbar fordypning i bachelorstudiet Barnehageutdanning med vekt på natur, helse og bevegelse. Studiet er lagt til høst- og vårsemesteret tredje studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene naturfag, fysisk fostring, mat og helse og pedagogikk.

Emnet bygger på Natur, helse og bevegelse 1 og 2. Eksamen i emne 2 må være bestått før studenten kan begynne på emne 3.

Kunnskapsområdet tar utgangspunkt i utforskning av miljø, arts- og naturstudier. Det blir bl.a. arbeidet med naturkunnskap, risikomestring, lokale naturressurser og kostholdsmessige utfordringer. I kunnskapsområdet blir det også lagt vekt på prosjektarbeid og trygg ferdsel i naturen.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om og erfaringer med ulike naturtyper og bevegelsesmiljø.
 • har kunnskap om betydningen av barns forutsetninger og kultur ved tilrettelegging for undring, læring, lek glede og mestring i naturen
 • har kunnskap om trygg ferdsel i naturen
 • har kunnskap og innsikt i pedagogisk prosjektarbeid saman med barn
 • har kunnskap om prosesser i naturen som vær og klima, økologi og geologi
 • har kunnskap om høsting og konservering av mat fra naturen
 • har kunnskap om naturvitenskapelige arbeidsmetoder og nyere naturfag-didaktisk forskning
 • har kunnskap om mat og måltider i barnehagen i et kultur- og samfunnsperspektiv.
 • har kunnskap om kostholdsmessige utfordringer for barn i barnehagealder, og hvordan kostholdet kan endres i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer og barns behov
 • har profesjonstenkning som kvalifisering, sosialisering og subjektivering: for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i møte mellom barn og barnehagelærere

Ferdigheter

Studenten

 • har gode basisferdigheter i friluftsliv
 • kan legge til rette for barns risikomestring i ulike miljø.
 • kan stimulere barn til å bli nysgjerrige og oppdagende gjennom aktivitet i naturen.
 • kan bruke formelle og uformelle læresituasjoner til å fremme barns naturfaglige læring
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere behov for varierte måltider for barn i barnehagen
 • kan tilberede mat i og fra naturen og anvende konserveringsmetoder
 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • kan møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventa) sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere over hvorfor risikomestring er viktig å tilrettelegge for barn
 • kan reflektere over flerkulturelle tilnærminger til mat, måltid og fysisk aktivitet
 • kan analysere og kritisk reflektere over kosthold som helsefremmende faktor i barnehagen
 • har selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordringer i dagens samfunn
 • kan reflektere over barnehagens rolle i utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan diskutere faglige artikler med relevans for kunnskapsområdet

Krav til forkunnskaper

NHB2

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er teoretisk og praktisk rettet, og er organisert rundt tre mappearbeid: Mat fra naturen, Naturleikeplassen og Prosjektarbeid i barnehagen. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, eksperimentering, diskusjoner, seminarer og gruppearbeid. Store deler av undervisningen vil være temabasert og tverrfaglig. Det forventes at studentene er aktive og undersøkende i alt arbeid. Turer ut i naturen vil være et bærende element i undervisningen.

Høgskolen bruker elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her.

Forflyttet undervisning

 • To dagsekskursjoner i nærmiljøet. Pris ca. kr 100
 • Tre ganger på Slåtthaug kunstisbane. Pris ca. kr 120
 • En ekskursjon tilknyttet gård med tre overnattinger. Pris ca. 700
 • En ekskursjon med kano i vann og vassdrag med en overnatting. Pris ca. kr 200
 • En ekskursjon vår med 3-4 overnattinger. Pris ca. 2000

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstiger 20 %.

 • 2-3 dagers tur i nærmiljøet
 • 2-dagers ekskursjon i vann og vassdrag
 • 4-5 dagers prosjektekskursjon
 • Artsprøve - individuell prøve
 • Logg fra turene - individuelt arbeid
 • Studentstyrt overnattingstur med barn - gruppearbeid
 • Mat i et kulturelt perspektiv - individuelt arbeid
 • Mat fra naturen - gruppearbeid
 • Naturleikeplassen - gruppearbeid
 • Prosjektarbeid i barnehagen - gruppearbeid.

Minst ett av de obligatoriske arbeidskravene knyttes opp til praksis.

Nærmere opplysninger om mappearbeidene og de obligatoriske arbeidene blir gitt ved semesterstart.

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert/gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden starter.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Nærmere retningslinjer for eksamen vil foreligge ved studiestart.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler