Hopp til innhald

BFY216 Fysioterapi; integrering av teori og praksis

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet dreier som om å integrere praktisk og teoretisk kunnskap og avsluttes med eksamen i vurderingsmappe.

Det forutsettes at studenten bringer med seg og anvender kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra tidligere emner. Praksis er en viktig læringsarena i dette emnet.

Emnet inneholder fysioterapeutisk kunnskap som grunnlag for undersøkelse, tiltak og evaluering ved muskel-/skjelettplager og sykdommer/skader i sentralnervesystemet.

Høstsemesteret:

 • Dokumentasjon av pasientopplysninger og klinisk resonnering 
 • Arbeid med skriftlig formidling av fysioterapeutisk og medisinsk teori 
 • Kritisk vurdering av forskningsartikler
 • Skriftlig dokumentasjon av observasjonsdata knyttet til barns motoriske utvikling og bevegelsesrepetoar

Vårsemestereret: I praksis skal studenten;

 • gjøre seg kjent med rammer for fysioterapivirksomhet i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten og hvilke føringer og konsekvenser disse kan ha for fagutøvelsen.
 • vurdere ulike funksjonshemminger i lys av sosiokulturell forståelse, ulike perspektiver på helse/sykdom og betydningen det har for fysioterapeutisk fagutøvelse.
 • undersøke, planlegge og iverksette behandling av minst 12 pasienter (ulike diagnose- og aldersgrupper, individuelt og eller i gruppe).
 • ha ansvar for gruppetrening som går over minst 8 ganger og fullføre og avslutte noen behandlingsforløp.
 • studentene skal samarbeide med andre yrkesgrupper om minst 2 pasienter.
 • få erfaring med klinisk resonnering og differensialdiagnostisk vurdering
 • dokumentere egen fagutøvelse
 • innhente dokumentasjon om best tilgjengelig praksis
 • få bevegelses-/trenings- og instruksjonserfaring
 • få erfaring med fysioterapi i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn
 • få erfaring med habilitering/rehabilitering, tverrprofesjonelt samarbeid, brukermedvirkning og kommunikasjon i praksis
 • bruke ulike undersøkelses-/observasjons-/kartleggingsverktøy
 • få erfaring med hvordan hjelpemidler for barn og voksne vurderes, tilpasses og bestilles
 • få erfaring med hvordan ulike perspektiv på kropp, bevegelse, helse og sykdom kan gi ulik tilnærming i undersøkelse, behandling og evaluering
 • få erfaring med betydningen av etikk/holdninger/roller/relasjoner

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om sentrale sammenhenger mellom kropp, bevegelse og funksjon
 • har kunnskap om forhold som fremmer og hemmer bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll
 • har kunnskap om brukermedvirkning
 • har kunnskap om tverrprofesjonell samarbeidslæring og tverrprofesjonell samhandlingskompetanse
 • har kunnskap om rammer og føringer for fysioterapeutisk virksomhet i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten
 • har kunnskap om bevegelses-/treningsinstruksjon
 • har kunnskap om betydningen av etikk/holdninger/roller/relasjoner

Ferdigheter: Studenten...

 • kan under veiledning bruke ulike undersøkelses-/observasjons-og kartleggingsverktøy for pasienter med ulike funksjonsproblemer knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan under veiledning velge relevante tiltak og tilpasse disse ut fra pasientens reaksjoner og aktuell situasjon
 • kan under veiledning undervise, instruere og veilede pasienter/brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • kan under veiledning arbeide individuelt og i samarbeid med andre yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren
 • kan bruke problemløsningsstrategi og -prosess (innhente informasjon, vurdere og forfølge funn, trekke konklusjoner, stille funksjonsdiagnose)
 • kan vurdere, beskrive og analysere ulike funksjonsproblem knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • tar initiativ til tverrprofesjonell samhandling, og samhandling med pasient/klient/bruker
 • kan begrunne og formidle egen fagutøvelse og fagforståelse både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egne handlinger, kritisk vurderer behandlingsopplegg og virkninger av tiltak
 • kan anvende best tilgjengelig kunnskap i praktiske sammenhenger
 • kan søke aktivt informasjon fra ulike kunnskapskilder og kritisk vurdere disse
 • kan vurdere ulike funksjonshemminger på bakgrunn av ulik sosiokulturell forståelse og ulike perspektiver på helse/sykdom og hvordan dette kan gi ulik tilnærming i undersøkelse, behandling og evaluering

Generell kompetanse: Studenten...

 • har innsikt i egen kompetanse som del av et samlet pasient-/klient-/brukerforløp og identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • har innsikt i etiske krav i møtet med pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell
 • har innsikt i og utvikler sin rolle som terapeut
 • kjenner til fagutvikling i fysioterapi
 • har innsikt i klinisk resonnering og differensialdiagnostisk vurdering
 • kjenner til hvordan hjelpemidler for barn og voksne vurderes, tilpasses og bestilles
 • kan identifisere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i praksis

Krav til forkunnskaper

Eksamen "BFY206 Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis" må være bestått for at studentene kan starte praksisstudier i emnet BFY216

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes stor grad av egenaktivitet.

Det legges til rette for bruk av følgende arbeidsformer:

 • Arbeid med skriftlige notat
 • Veiledning
 • Gruppearbeid og seminar

Praksisstudier:

 • Veiledet heltidspraksis i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten, varighet 11 uker 
 • HVL skaffer praksisplasser. Plassene fordeles etter avtale mellom HVL og en praksiskomite valgt av og blant studentene.
 • Ved fravær utover 10% må studenten ta hele praksisperioden neste gang emnet tilbys.

Forberedelse: Før praksisperioden begynner, skal studentene utarbeide et forslag til målsettingsdokument som skal drøftes og bearbeides i samarbeid med praksisveileder. Studenten skal ha kontakt med praksisveileder enten på praksisseminar arrangert ved HVL eller per telefon/e-post.

Gjennomføring:

 • Studentene skal bruke, videreutvikle og tilegne seg ny kunnskap både praktisk og teoretisk i samarbeid med pasienter/brukere, veileder, andre fysioterapeuter og samarbeidende personell.
 • Studentene skal delta i det daglige fysioterapeutiske arbeidet med undersøkelse og behandling av pasienter/brukere, individuelt og i grupper samt møtevirksomhet som foregår på arbeidsstedet.
 • Studentene kan bli bedt om å gjennomføre eller delta i internundervisning.

Etterarbeid:

 • Studentenes kunnskaper og erfaringer danner utgangspunkt for videre bearbeiding, kritisk refleksjon og presentasjon i grupper og plenum.
 • Tema for oppsummering etter praksisperioden er etiske dilemma, fysioterapeutrollen, og erfaringsutveksling.

Se «Plan for praksisstudiet i bachelorutdanning i fysioterapi».

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen

1. Målsettingsdokument

2. Godkjent praksisvurdering. Studentens utvikling gjennom perioden vektlegges. 

3.  6 læringsmappenotat:       

 1. Individuelt bearbeidet journal fra en pasientdag gjennomført ved HVL.
 2. Individuelt teoretisk notat med tema innen muskel-/skjelettproblematikk. Maks 1500 ord
 3. Individuelt notat basert på observasjon av barn. Maks 1500 ord
 4. Individuelt teoretisk notat med tema innen nevrologi. Maks 1500 ord
 5. En grunnjournal som skrives i praksisperioden etter høgskolens mal. Journalen skrives med bakgrunn i veiledning og tilbakemeldinger på en grunnjournal  som er skrevet tidligere i praksisperioden.
 6. En kortjournal som skrives i praksisperioden etter høgskolens mal. Journalen skrives med bakgrunn i veiledning og tilbakemeldinger på en kortjournal som er skrevet tidligere i praksisperioden. 

Læringsmappenotat 1, 2, 3 og 4 blir det gitt tilbakemelding fra faglærer på og leveres i høstsemesteret til tidsfrist. Studentene har 2 forsøk på å få notatene godkjent.

Til notat 5 og 6, som er en grunnjournal og en kortjournal, gjelder ikke 2 forsøk da journalene ikke evalueres av faglærer.

Læringsaktivitetene er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av en mappe med justerende muntlig eksamen

Mappen består av tre bearbeidede versjoner av arbeidene i læringsmappen. Mappen skal dekke temaene barn, voksne, muskel/skjelett, nevrologi (SNS) og journal(er) fra praksis. Det blir gitt en samlet karakter på mappen.

Justerende muntlig eksamen hvor studentene skal vise sin evne til å integrere kunnskapskilder og læringssituasjoner basert på mappen. 

Vurderingsuttrykk  Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Studenten kan i den justerende muntlige eksamen gå opp eller ned 1 karakter i forhold til karakteren på mappen.

Ny eksamen Gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Vurderingsmappen, læringsmappen og egne notater knyttet til arbeidet med mappen.

Mer om hjelpemidler