BIO131 Mikrobiologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omfatter grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper innen mikrobiologi og mikroorganismers betydning som sykdomsårsak. Mikroorganismers struktur, metabolisme og replikasjon, samt mikroorganismers evne til å etablere infeksjon i kroppen med sykdom som følge av det, vektlegges. Studentene vil få en innføring i aseptiske arbeidsformer og dyrkning, mikroskopering og identifisering av mikroorganismer ved et utvalg av analysemetoder.

Faget har hovedfokus på medisinsk relevante bakterier og virus, der deres egenskaper og patogenese vektlegges. Gjennom teoriundervisning samt intern og ekstern praksis vil følgende momenter dekkes: Oppbygning, funksjon og nomenklatur av bakterier, virus, sopp og protozoer; Mikroorganismenes interaksjon med vertsorganismen; Molekylærbiologiske forhold ved bakterievekst; Virkningsmekanismen til enkelte toksiner; Antibiotika og resistensutvikling; Vaksiner og vaksinasjon; Steg i virusreplikasjon; Relevante bakterier og virus av klinisk betydning. Gjennom praksis kan studentene få innblikk blant annet dyrkning, identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier; dyrkning av virus i cellekultur; automatisk vekstovervåkningsutstyr; inkubatorer og hygieneteknisk utstyr; nukleinsyrebaserte diagnostiske metoder, manuelle og automatiserte; prøvetakning og preanalytiske feilkilder; kvalitetskontroll, helse, miljø og sikkerhet innen mikrobiologi.

Læringsutbytte

Ved fullført emne BIO131 Mikrobiologi skal studenten kunne:

Kunnskap

Forklare grunnleggende teori og identifikasjonsmetoder med hensyn til de mest vanlige humanpatogene mikroorganismer, med hovedvekt på bakterier og virus:

  • Beskrive interaksjonen mellom mikroorganismer og den human verten og utviklingen av sykdom.
  • Beskrive hvordan et utvalg av humanpatogene mikroorganismer forårsaker sykdom og deres betydning som sykdomsårsak.
  • Forklare bruken av antibiotika og metoder for resistensbestemmelse, samt mekanismer for, og utbredelse av antibiotikaresistens.
  • Kunnskap om vaksiner og betydningen av vaksinasjon.

Ferdigheter

Analysere ulikt prøvemateriale for påvisning av mikroorganismer:

  • Vurdere og tolke analyseresultater fra mikrobiologiske undersøkelser
  • Utføre mikrobiologiske analyser i tråd med gjeldende lover, forskrifter, kvalitetssikring og laboratorieprosedyrer. Beherske aseptiske arbeidsmetoder.

Generell kompetanse

Oppdatere egen kunnskap og ferdigheter slik at en kan delta i utviklingsarbeid innen faget.

Krav til forkunnskaper

  • BIO121, BIO122 og BIO126.
  • I tillegg minst 10 studiepoeng av følgende emner: KJE100, BIO120, BIO123, BIO124, BIO125.

Anbefalte forkunnskaper

BIO125, BIO128

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning, intern praksis (en ukes laboratoriekurs), ekstern praksis ved et klinisk mikrobiologisk laboratorium (en uke), muntlig presentasjon og/eller utvikling av eCaser, rapportskriving.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk internt laboratoriekurs samt obligatorisk ekstern praksis må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Ekstern praksis: Vurdering av ekstern praksis vil innebære obligatorisk tilstedeværelse, skikkethetsvurdering, godkjenning av praktisk arbeid og praksisoppgaver samt en avsluttende muntlig presentasjon eller innlevering/presentasjon av eCase. Maksimalt 10% fravær kan godkjennes etter gyldig grunn. Studenten har to forsøk på å få godkjent praksis.

Intern praksis - laboratoriekurs: Arbeidskravet på 6 arbeidsark (6 øvelser) må være godkjent.  Arbeidsarkene består av en skriftlig og muntlig del som evalueres og må godkjennes hver kursdag.  Studenten har to forsøk på å få godkjent laboratoriekurset. Laboratoriekurset må være bestått for å kunne gå ut i ekstern praksis. 

Godkjente obligatorisk arbeidskrav er gyldig seks påfølgende semestre.

Vurderingsform

Skriftlig digital skoleeksamen, 4 timer.

Eksamen vil bli avholdt på det digitale eksamenssystemet Wiseflow.

Studentene må medbringe egen PC/MAC. Programvaren som er nødvendig for å gjennomføre eksamenen må være installert og testet før eksamensdagen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler