BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studieemnene i medisinsk laboratorieteknologi gir studenten kunnskap om prinsipper for ulike metoder og analyser. I medisinsk laboratorieteknologi II vil grunnleggende oppbygning og virkemåte for de mest anvendte analyseinstrumenter vektlegges. Studenten skal tilegne seg kunnskap og ferdigheter gjennom praktiske laboratorieøvelser. Etter gjennomført praktisk laboratoriearbeid skal studenten evaluere analysekvalitet og rapportere analysesvar.

Emnet omhandler følgende temaer:

 • Ulike standard metoder
 • Kvalitetssikring og metodevalidering
 • Spektrofotometri
 • Elektrokjemi
 • Automasjon
 • Biosensorer
 • Kromatografi

Læringsutbytte

Etter fullført BIO133 Medisinsk laboratorieteknologi II skal studenten kunne:

 • Forklare prinsipp for kvantitative analyser.
 • Forklare prinsipp for utvalgte analysemetoder, instrumenter og utstyr som brukes i medisinske laboratorier samt beskrive deres muligheter og begrensninger.
 • Forklare kvalitetssikring og validering av laboratorieanalyser.

 

 • Selvstendig utføre en laboratorieanalyse etter en gitt prosedyre.
 • Tilegne seg nye kunnskaper om analysemetoder, analyseinstrumenter og utstyr som brukes i medisinske laboratorier.
 • Gi en helhetlig vurdering av en laboratorieanalyse og analysesvar, eventuelt med begrunnede forslag til tiltak for å forbedre analysekvaliteten.
 • Skrive en naturvitenskapelig rapport.

 

 • Kritisk, analytisk tenkning.
 • Arbeide både selvstendig og i grupper.

Krav til forkunnskaper

 • BIO121, BIO122 og BIO126.
 • I tillegg minst 10 studiepoeng av følgende emner: KJE100, BIO120, BIO123, BIO124, BIO125.

Anbefalte forkunnskaper

KJE100, BIO123, BIO128, BIO129, BIO130

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike undervisningsformer i emnet:

 • Forelesninger
 • Kortfilm (e-læring)
 • Digitale diskusjonsforum
 • Veiledning av praktisk laboratoriearbeid
 • Veiledning av beregninger og rapportskriving

Studentaktive arbeidsformer er:

 • Jobbe med oppgaver
 • Utføre laboratorieøvelser som utføres ved høgskolens lokaler
 • Skrive rapporter fra laboratorieøvelsene, gruppevis eller individuelt

Den digitale læringsplattformen Canvas benyttes i faget. Studentene leverer skriftlige arbeid på Canvas. Ressurser for e-læring er tilgjengelig på nettsiden ePraksis.no.

Obligatorisk læringsaktivitet

Noen forelesninger kan ha obligatorisk oppmøte, dette presiseres eventuelt ved semesterstart.

Alle laboratoriekurs har obligatorisk oppmøte. Studentens utførelse av laboratoriekurset vil bli vurdert for godkjenning. Studenten har to forsøk på å få godkjent et laboratoriekurs.

Som obligatorisk arbeidskrav, skal studentene levere skriftlige rapporter etter fullført laboratoriekurs. I tillegg vil det være obligatoriske innlevering av skriftlige oppgavebesvarelser. Alle skriftlige arbeidskrav skal leveres innen gitte tidsfrister.

Ved semesterslutt skal følgende arbeidskrav være godkjent:

 • 1-2 oppgavesett
 • 5-8 laboratorierapporter
  • 1-3 individuelle arbeid
  • 3-6 gruppearbeid

Studentene får tilbakemelding på innleverte arbeid.

Antall og type obligatoriske arbeidskrav spesifiseres i starten av semesteret. Alle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent innen gitte tidsfrister for å få vurdering i emnet. Godkjente arbeidskrav er gyldig i seks påfølgende semester etter godkjenning.

To av de innleverte arbeidskravene skal leveres til mappevurdering.

Vurderingsform

Mappevurdering.

Den digitale vurderingsmappen skal bestå av minst to tidligere innleverte arbeidskrav:

 • Minst et individuelt arbeid
 • Minst et gruppearbeid

Frist for innlevering av vurderingsmappen blir opplyst på Studentweb og Wiseflow.

Tjuefire timer før frist for innlevering av vurderingsmappen, får studentene informasjon om  hvilke to arbeidskrav som skal leveres i vurderingsmappen.

Vurderingsmappen leveres via den digitale vurderingsplattformen Wiseflow.

Karakterskala A-F benyttes, der F tilsvarer ikke bestått. 

Det gis èn individuell karakter i emnet. Når individuelt arbeid og gruppearbeid vurderes til ulike karakterer, slik at mappens helhetlige vurdering faller mellom to bokstavkarakterer, vil det individuelle arbeidet vektlegges ved endelig karaktersetting.