Hopp til innhald

BRL102 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd II

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

BRL102 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd II

Innhald og oppbygging

Dei tre emna BØ6-1012 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap for reiselivet, BRL101 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd I samt BRL102 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd II er tre kurs i  bedriftsøkonomi på til saman 22,5 studiepoeng. Kursa er lagt slik at det er ein naturleg progresjon i den teoretiske vanskegraden og i alle tre kursa vert Excel nytta til bygging av økonomiske modellar.

I kurset BRL102 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd II vil tema vera budsjettering av inntekter og kostnader som grunnlag for å gjennomføra investeringskalkylar der ein ser på avkastning til både totalkapitalen og eigenkapitalen før og etter skatt. I tillegg skal studenten lære om ulike finansieringsformer og ulike typar lån.  

Oppbygging av BRL102 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd Il:

  • Budsjettering av inntekter, kostnader og resultat
  • Investeringsanalysar med internrente, før og etter skatt, noverdi og eigenkapitalavkastning
  • Ulike finansieringsformer og ulike typar lån

Læringsutbytte

Læringsutbyte

Studentane skal forstå:

føremålet med investeringskalkylar og ulike avkastningsomgrep.

føremåla med ulike finansieringsformer i næringslivet og ulike renteomgrep

 

Dugleikar

Studentane skal kunna:

Utarbeida investeringskalkylar og rekna ut noverdi og internrenta til ulike investeringsprosjekt

Rekna ut totalkapitalavkastninga før og etter skatt, samt eigenkapitalavkastninga til investeringsprosjekt etter skatt

Rekna ut kostnadene knytt til ulike finansieringsformer og rekna ut effektiv og reell rente på lån

 

Generell kompetanse

Studenten har:

grunnlag for å vurdera ulike investeringsprosjekt og finansieringa av desse.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

BØ6-1012 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap for reiselivet .

BRL101 Utvikling og drift av ei reiselivsverksemd I

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og øvingsoppgåver

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

6 timar heimeeksamen. 

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel