Hopp til innhald

BVP202 Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på funksjonsnedsettelser og funksjonshemming

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på:

 • utfordringer knyttet til å leve med ulike former for funksjonsnedsettelse
 • helse- og velferdsapparatets innsats overfor personer med funksjonsnedsettelser i rehabilitering og habilitering samt brukers rolle og rettigheter i slike prosesser
 • tilrettelegging som kan bygge ned funksjonshemmende barrierer, det vil si forhold i omgivelsene som bidrar til å hemme funksjon, mestring og deltakelse
 • vernepleieren i samhandling med personer med funksjonsnedsettelser, deres pårørende og andre fagutøvere

Emnet bygger på erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap om ulike funksjonsnedsettelser og former for helsesvikt. Studentene får innsikt i å leve med funksjonsnedsettelse gjennom å møte personer med egen- og brukererfaringer.

Emnet fokuserer på utfordringer knyttet til å leve med funksjonsnedsettelser, og hvordan en kan bygge ned barrierer som hemmer funksjon, mestring og deltagelse. Vernepleierens samhandling med personer med funksjonsnedsettelser, deres pårørende og andre fagutøvere utgjør en viktig del av innsatsen i det tverrfaglige arbeidet. Studentene får innsikt i hvordan det er å leve med funksjonsnedsettelse gjennom å møte personer med egen- og brukererfaringer. Helse- og velferdsapparatets innsats overfor personer med funksjonsnedsettelser i miljøarbeid, rehabilitering og habilitering blir viet stor plass. Brukers roller og rettigheter i slike prosesser er sentralt.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om miljøarbeid, habilitering og rehabilitering som kan fremme helse, funksjon, mestring og deltagelse gjennom tverrfaglig innsats
 • har kunnskap om hvordan funksjonshemmende barrierer kan hemme funksjon, mestring og deltakelse,
 • kjenner til årsaker, kjennetegn, tilleggsvansker ved ulike former for funksjonsnedsettelser
 • har kunnskap om modellen og trinnene i kunnskapsbasert praksis
 • kan gjenkjenne sentrale kjernespørsmål innenfor vernepleie og tilhørende egnet forskningsdesign

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap om planlegging av forsvarlig kartleggings- og målvalgsprosesser med vekt på brukers ønsker og selvbestemmelse
 • kan reflektere over skillet mellom funksjonsnedsettelse og funksjonshemming i analyser av konkrete situasjoner og hvordan en kombinasjon av individ- og omgivelsesrettete tiltak kan fremme funksjon, mestring og deltakelse
 • kan finne, vurdere og anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på teoretiske problemstillinger

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • har innsikt i planlegging av miljøarbeid og habiliterings - og rehabiliteringsprosesser
 • kjenner til forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap om hvordan det er å leve med ulike funksjonsnedsettelser

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i vernepleie - HVL- Bergen. Bestått BVP130 og BVP120.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått alle eksamener og praksis i 1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert i en veksling mellom selvstudier, forelesninger, dialoger i plenum, teambasert læring, gruppearbeid med video, søkeverksted, individuelt arbeidskrav, simulering og fremlegg for medstudenter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 1. Prosjekt Universell utforming: tre dager i gruppe med fremlegg for medstudenter.
 2. Prosjekt Søkeverksted, fem dager bestående av to dager med søkeverksted og tre dager med individuelt arbeidskrav
 3. Deltakelse i Skrivekurs 2: to dager.

Fravær over 20% på disse medfører at studenten ikke kan gå opp til eksamen i emnet. Unntak fra dette må behandles særskilt etter individuell søknad fra studenten til utdanningsleder. Søknaden må være begrunnet og gyldig dokumentasjon må vedlegges.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i fire semestre.

Vurderingsform

Eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 virkedager. Omfang 3000 ord.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Skriftlig individuell hjemmeeksamen over 5 virkedager, ny oppgavetekst. Omfang 3000 ord.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler