Hopp til innhald

BVP221 Samfunnsfaglige og juridiske emner

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet består av to deler:

1. Velferdspolitikk, forvaltning og juridiske emner

2. Sosiologi

Som overordna innledning til de ulike emnene, vil det bli gitt en felles undervisning i vitenskapsteori.

Velferdspolitikk, forvaltning og juridiske emner Emnet tar for seg ulike sosialpolitiske faser og deres påvirkning på lovverk, helse - og omsorgstjenestens oppbygning og struktur, linjer og myndighetsområder i offentlig forvaltning. Undervisningen har fokus på aktuelle lover og forskrifter som regulerer den generelle helse- og omsorgssektoren, med fokus på saksbehandling, tjenestemottakers rettigheter og helsepersonellets plikter. Kontroll med og begrensning av bruk av tvang blir grundig behandlet i emnet. Det blir også lagt vekt på framvekst av markedskrefter og privatisering, frivillige organisasjoners rolle og hvordan utsatte og marginaliserte grupper når fram med sin sak.

Sosiologi Emnet gjennomgår 6 ulike teoretiske innfallsvinkler som viser noen grunnleggende utviklingstrekk innenfor faget sosiologi. Her legges det vekt på å forstå hvordan strukturelle forutsetninger påvirker folk sine liv, og hvordan man kan analysere hvordan folk selv kan påvirke og handle som selvstendige aktører. I dette ligger grunnleggende forståelser av makt og avmakt, sosial kapital, og sosialisering. I undervisningen legges det vekt på å vise ulike teoretiske forståelsesformer av forskjellige sosiale fenomen, som skal gi studentene et grunnlag for å kunne analysere og drøfte hvordan samfunn og aktør gjensidig påvirker hverandre.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Velferdspolitikk, forvaltning og juridiske emner

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om ulike problemstillinger knyttet til makt, tvang og selvbestemmelse
 • har bred kunnskap om rettigheter og plikter for henholdsvis tjenesteyter og tjenestemottaker
 • kjenne til menneskesyn og menneskerettigheter som grunnlag for lovgiving og juridisk praksis
 • kjenner til sammenhengen mellom utvikling av velferdspolitiske ideologier og endringer i lovverket og nye forvaltningsformer
 • har kjennskap til organisasjoners rolle
 • har kunnskap om helse - og omsorgstjenestenes oppbygning, struktur og sentrale oppgaver

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende lovverket og tolke relevante lover og rettskilder knyttet til helse - og omsorgstjenester
 • kan anvende faglig kunnskap og dermed vurdere brukeres rettigheter og utføre saksbehandling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i og kan kritisk vurdere bruk av tvang i tjenester til personer med utviklingshemming
 • har innsikt i overordna verdier og menneskesyn som som gir utgangspunkt for kritiske vurderinger
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og dermed kunne vurdere systemets/tjenestenes interesser og forutsetninger opp mot tjenestemottakers behov
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette kunne vurdere aktuelle lovmessige dilemma og motsetninger, og gjøre etiske avveininger

Sosiologi

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om grunnbegreper i sosiologi
 • kjenner til den teoretiske motsetningen mellom struktur og aktør
 • kan oppdatere sin kunnskap og identifisere og forflytte seg mellom ulike sosiologiskteoretiske perspektiv 

Ferdigheter:
Studenten... 

 • kan anvende og analysere ulike sosiale fenomener ut fra de ulike teoretiske innfallsvinklene
 • kan anvende sentrale begreper og vise forståelse av sammenheng mellom begrepene
 • kan reflektere over og vise forståelse for sentrale teoretiske innfallsvinkler i sosiologi 

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i hvordan ulike fenomen i sosiologien blir forstått og forklart, og hvilke sammenhenger som kan være aktuelle
 • kan formidle ulike perspektiv i analysen av det samme fenomenet
 • kan formidle og reflektere kritisk over sammenhenger mellom samfunn og aktør

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i vernepleie - HVL - Bergen.

Alle emner første studieår må være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres gjennom undervisning, seminar, kurs, ferdighetstrening, gruppearbeid, selvstudier og framlegg.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 • Kurs i saksbehandling, 3 dager
 • Kurs om begrensning av og kontroll med bruk av makt og tvang, 5 dager

Fravær over 20% på overnevnte kurs medfører at studenten ikke kan gå opp til eksamen i emnet. Unntak fra denne regelen må behandles i søknad fra studenten til utdanningsleder. Søknaden må være begrunnet og inneholde gyldig dokumentasjon. Se også: Forskrift om studier og eksamen ved HVL.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig i fire semestre. 

Vurderingsform

Eksamen

5 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A - F, der A - E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ny eksamen gjennomføres med samme form som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovsamlingen

Mer om hjelpemidler