Hopp til innhald

BVP232 Miljøarbeid, habilitering og rehabilitering - med fokus på tilrettelegging og tiltak

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet fokuserer på sentrale vernepleiefaglige tilnærminger i miljøarbeid og miljøterapi i et livsløpsperspektiv. Teori og metoder som grunnlag for tilrettelegging av helse, trivsel, læring og ivaretagelse av eksisterende ferdigheter i hverdagslivet spiller en vesentlig rolle. Arbeid med sosiale relasjoner og nettverk står sentralt. Tilnærmingsmåter som kan motvirke marginalisering og bidra til myndiggjøring, deltagelse og inkludering blir vektlagt. Emnet søker å synliggjøre en vernepleiefaglig pedagogisk praksis, som ser mennesket som autonomt og likeverdig til tross for asymmetriske relasjoner. Emnet starter og slutter i høstsemesteret. Eksamen avholdes i høstsemesteret. Undervisningsspråk er norsk.

Emnet presenterer vernepleiefaglige tilnærminger med grunnlag i pedagogiske, psykologiske og sosiologiske teorier. Studentene får innføring og øvelse i bruk av ulike arbeids - og analysemodeller. Det legges blant annet opp til undervisning om ulike forståelser i miljøterapi og miljøarbeid, funksjonelle analyser, relasjonell tilnærming, samhandling og partnerskap. Analyse av faktorer i miljøet som hemmer eller fremmer helse, trivsel, læring, deltagelse, inkludering og myndiggjøring vektlegges. Forskjellige måter å lære på og virkemidler i generell og individuell tilrettelegging for trivsel og læring hos mennesker med bistandsbehov er sentralt. Emnet omhandler arbeid med barn, voksne og eldre.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, og individrettet tilrettelegging og tiltak som kan fremme helse, funksjon, mestring og deltakelse
 • har bred kunnskap om hvordan funksjonshemmende barrierer kan hemme helse, funksjon, mestring og deltakelse, og hvordan slike barrierer kan bygges ned gjennom omgivelsesrettete tiltak
 • har bred kunnskap om omgivelsesfaktorer som fremmer og hemmer helse, trivsel og læring.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor miljøarbeid, habilitering og rehabilitering, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor arbeidsfeltene
 • har bred kunnskap om tilrettelegging og tiltak som kan bidra til å motvirke marginalisering og bidra til inkludering

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap til å drøfte bruk av miljøarbeid, habilitering og rehabilitering i møte med forhold som fremmer og hemmer helse, trivsel, læring, deltagelse, inkludering og myndiggjøring.
 • kan anvende prinsipper for tilpasset kommunikasjon med mennesker med funksjonsnedsettelse
 • kan anvende nettverk som metode
 • kan anvende faglig kunnskap og ulike tilnærminger i møte med utfordrende atferd
 • kan reflektere over egen faglige utøvelse og fagetiske bevissthet

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i planlegging og gjennomføring av miljøarbeid og habiliterings- og rehabiliteringsforløp
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i vernepleiefaglige utfordringer i miljøarbeid, habilitering og rehabilitering
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av samspill mellom brukere og tjenesteutøvere
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette kunne analysere den asymmetriske relasjonen der forståelsen av den andres livsverden er et viktig element

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i vernepleie - HVL - Bergen. Bestått BVP130 og BVP120.

Anbefalte forkunnskaper

Alle emner første studieår og Felles-2.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres gjennom undervisning, seminar, kurs, ferdighetstrening, gruppearbeid, selvstudier og egenaktivitet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatorisk læringsaktivitet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen

 1. kommunikasjonskurs

Fravær over 20% på overnevnte kurs medfører at studenten ikke kan gå opp til eksamen i emnet. Unntak fra dette må behandles i søknad fra student til utdanningsleder. Søknaden må være begrunnet og inneholde gyldig dokumentasjon.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i fire semester.

Vurderingsform

Eksamen

Muntlig gruppeeksamen.

Ramme for gruppeeksamen er 2 timer: 1 time til forberedelse, tre kvarter til muntlig eksaminasjon og et kvarter til vurdering, karaktergivning og begrunnelse. Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Canvas.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A - F, der A - E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Gruppen vil få én karakter.

Alle i gruppen skal bidra til et felles produkt. Oppstår det tvil om en eksamenskandidat har bidratt tilstrekkelig til å få uttelling for et felles produkt skal dette dokumenteres fra alle gruppemedlemmene og emneansvarlig. Høgskolen kan gjøre vedtak om at eksamenskandidaten skal regnes for ikke å ha møtt under eksamen. Studenten må da levere en ny oppgave til ny eksamen.

Ny eksamen

Ved ikke bestått går gruppen opp til ny muntlig eksamen. Eksamen kan også avvikles individuelt, etter søknad.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler