Hopp til innhald

DTS666 Digitalisering, teknologi og strategi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Dette kurset tar for seg det digitale som driver for verdiskaping i virksomheten. Digital språk- og forretningsforståelse, bakgrunnen for begrepet digitalisering, og hvordan dette virker inn på forretningsdrift er sentrale tema i faget.

Emner: 

 

 • Datasamfunnet og den digitale økonomien 
 • Digitale forretningssystemer 
 • Store data, nettskyen og tingenes internett 
 • Blokk-kjeder, digitale økosystemer og finansiell teknologi 
 • Digitalisering og digitale enheter 
 • Digital forretningsdrift 
 • Sosiale nettverk, og forbrukeratferd på nettet. 
 • Metoder og teknikker for realisering av forretningsmessige gevinster 
 • Personvern, datasikkerhet, etikk og sårbarhet 

  

Læringsutbytte

Studentene vil etter å ha gjennomført og bestått dette emnet ha tilegnet seg: 

Kunnskaper om 

 • Digitalisering som begrep 
 • Teknologier som inngår i den fjerde industrielle revolusjonen 
 • Data som kilde for informasjon 
 • Hvordan det digitale støtter verdiskaping 
 • Applikasjonsarkitektur 
 • Strukturering av data i transaksjonssystemer 
 • Strukturering av data for analyseformål 
 • Teknikker og metoder for dataanalyse 
 • Den digitale økonomien 

Ferdigheter til å kunne 

 • Vurdere det digitales rolle i eksisterende forretningsdrift 
 • Vurdere hvordan ny digital teknologi representere trusler og muligheter for forretningsdrift 
 • Vurdere informasjonsinnhold i bedriften datagrunnlag 
 • Strukturere data for analyse 

Krav til forkunnskaper

Generell studiekompetanse

Realkompetanse 

Undervisnings- og læringsformer

Klasseromsundervisning kombinert med gruppearbeid. Studentene skriver en gruppebasert semesteroppgave hvor utfordringer innen digitalisering i en selvvalgt virksomhet diskuteres i lys av teoretiske kunnskaper innen feltet.  

Obligatorisk læringsaktivitet

Semesteroppgave. 

Vurderingsform

Sluttvurdering med bokstavkarakter på grunnlag av semesteroppgave og skriftlig eksamen. Semesteroppgaven teller 60 %.  

1 times digital flervalgseksamen teller 40%. Ved ny eksamen (utenom ordinær), kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.  

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler

Mer om hjelpemidler