Hopp til innhald

EM6-1002 Oppgjør av eigendomshandel

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet dekkjer følgjande tema: ulike typar eigedomsoppgjer, behandling av klientmidlar, bokføring, pro & contraoppgjer, oppgjersoppstilling, dokumentbehandling og depotjournal.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Gjere greie for reglane som regulerer korleis ulike eiegdomsoppgjer skal gjennomførast.

Ferdigheiter:

Studenten skal kunne løyse juridiske og praktiske problemstillingar innenfor emnet sitt tema.

Generell kompetanse:

Studenten skal ha eit bevisst forhold til mimimunsrettighetene dei lovfesta rettsreglane gir.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde forkunnskapar: BØA113 Innføring i bedriftsøkonomi og rekneskap og EM6-2003 Praktisk eigedomsmekling 1 eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, seminar med oppgåveløysing, gruppearbeid og studentpresentasjonar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil tre obligatoriske arbeidskrav som skal leverast individuelt. Ett arbeidskrav må være godkjent.

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

  • Kalkulator
  • Norges lover eller ei anna prenta lovsamling, særutgåver av lover, lovutkast (berre lovteksten) og forskrifter
  • Norges Eiendomsmeglerforbunds Håndbok

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

  • EM6-202 - Oppgjør av eiendomshandel - Reduksjon: 5,5 studiepoeng