Hopp til innhald

EM6-2005 Anvendt finans for eigedomsmarknaden

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

 • avkastning og risikomål for porteføljar
 • systematisk og usystematisk risiko
 • relevant risiko og kapitalkostnad
 • lån med fast og flytande rente
 • verdsetjing av bustader
 • verdsetjing av næringseigedom

Læringsutbytte

Kunnskapar:

 • forstå omgrepa systematisk og usystematisk risiko
 • Kjenna til ulike risikomål for porteføljer
 • Forstå omgrepa relevant risiko og kapitalkostnad

 

Dugleikar:

 • rekne ut forventa avkastning og risikomål for porteføljer av verdipapir
 • rekne ut avkastningskrav ved bruk av kapitalverdimodellen
 • rekne ut noverdiar og internrenter av ulike kontantstraumar
 • verdsetje lån med fast og flytande rente
 • gjere greie for, og bruke, metodar for verdsetjing av bustader
 • rekne ut verdi av næringseigedom under ulike føresetnader om rente, skatt og gjeldsgrad

 

Generell kompetanse:

 • betre følgje med i, og forstå, utviklinga på eigedomsmarknaden
 • Gjere verdivurderingar av bustader og næringseigedomar i jobben som eigedomsmeklar.

Krav til forkunnskapar

Ingen.

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde forkunnskaper er BØ6-1002 Investering og Finansiering, ME6-1000 Matematikk og ME6-1001 Statistikk eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar og seminar med oppgåveløysing.

50% av undervisninga er fellesundervisning med emnet BØ6-2004 Anvendt finans.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil to skriftlege arbeidskrav som skal løysast individuelt eller i grupper. 

Vurderingsform

Skriftleg eksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Programmerbar kalkulator og utdelt formelark.

Meir om hjelpemiddel