Hopp til innhald

FE402 Anvendte øvingar i energiomstilling

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Gjennom ein serie av førelesingar og øvinger, vil emnet gje ei grundig innføring i ulike former for fornybar energiteknologi: biodrivstoff, solarenergi, vindenergi, vindressursar, elektrolyse og drivstoffceller. Øvingene vert gjennomført i grupper på 3-5 personer, der kvar gruppe skal levere en rapport.

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Å lære dei grunnleggande prinsippa innan kjemi, fysikk og biologi som er relevant for fylgjande teknologiar; biodrivstoff, solarenergi, vindenergi, vindressursar , elektrolyse og drivstoffceller.
 • Å lære å førebu og gjennomføre vitenskapelige øvinger og rapportere og diskutere resultat og konklusjonar på vitskapleg vis.

Ferdigheiter

 • Kunne bruke og montere vitskapleg utstyr ved gjennomføring av laboratorieøvingar.
 • Kunne måle, registrere og tolke resultat på ein systematisk, konsis og tydeleg måte.
 • Ha oversikt over og kunne fylgje helse- og sikkerheitsreglar.
 • Kunne rapportere og kommunisere komplekse prosedyrar og resultat til eit breitt publikum.
 • Kunne arbeide i grupper (lagarbeid).

Kompetanse

 • Produsere hydrogengass gjennom elektrolyse, og konvertere hydrogengass til elektrisitet ved bruk av drivstoffceller.
 • Fastsetja og diskutera potensialet for produksjon av vindenergi, basert på historiske vinddata.
 • Fastsetja effektane av vindhastigheit, bladhelling på vindturbinen og vindturbinen sin soliditet i høve energiproduksjon. Alt basert på forsøk med ein småskala vindtunnel.
 • Bruke PV solarceller, fastsetje dei effektane som panelorientering og meteorologiske faktorar har på energiproduksjonen.
 • Kalkulere direkte solarstråling for ein spesifikk lokal og samanlikne dette med både faktisk målte data og kommersielle programvarekalkulasjonar.
 • Produsera det vanlegaste biodrivstoffet i Europa (RME-biodiesel), og fastsetja eventuelle miljøpåverknader av denne produksjonen.

Krav til forkunnskapar

Nei

Tilrådde forkunnskapar

FY400, FE405 og FE407

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, øvinger

Obligatorisk læringsaktivitet

ingen

Vurderingsform

Mappe 

Karakterskala frå A-E/F, der F er stryk

Hjelpemiddel ved eksamen

Kalkulator

Meir om hjelpemiddel