Hopp til innhald

FK216 Fysikk, tresemesterordning

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Innføring i naturvitskapleg arbeidsmåte

Lys

Bølgjer

Interferens

Fysikk som målefag

Rettlinja rørsle

Kraft og rørsle

Arbeid og energi

Fysikk i væsker og gassar

Termofysikk

Elektrisitetslære

Atomfysikk

Kjernefysikk

Rapportskriving (lab)

Læringsutbytte

Med bestått mappe i emnet skal kandidaten ha følgjande samla læringsutbyte definert i form av kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

 

- Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggjande for teknologiske fag.

 

- Kandidaten kjenner til faget sine sentrale metodar, og kan definere og forklare dei viktigaste omgrepa frå mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom- og kjernefysikk.

 

- Kandidaten kjenner til energiomgrepet og energibruk i det moderne samfunnet, og kan bruke det i fysiske problemstillingar.

 

- Kandidaten har kunnskap om kva krav som blir stilt til forsøk.

 

Ferdigheiter

 

- Kandidaten kan rekne på kraft og rørsle i to dimensjonar og på termofysiske problemstillingar.

 

- Kandidaten kan rekne med storleikar og einingar i SI-systemet, og kan utføre omrekning mellom einingar.

 

- Kandidaten kan teikne koplingsskjema og gjere utrekningar på enkle elektriske krinsar.

 

- Kandidaten kan identifisere variablar som førekjem i idealiserte modellar med fysiske storleikar i verkelegheita.

 

- Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på ein kvalifisert og sikker måte, gjere målingar, tolke resultat og skrive rapport.

 

Generell kompetanse

 

- Kandidaten kan gjere greie for prinsipp for naturvitskapleg tenking.

 

- Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglege problemstillingar ved å nytte seg av fysiske omgrep og storleikar.

 

- Kandidaten forstår bruk av fysikk i teknologi.

 

- Kandidaten forstår fysikkfaget sine ambisjonar om å lage kvantitative modellar av fenomen i naturen.

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse, eller realkompetanse, eller opptakskrav for Y-vegen eller 2-årig fagskule med tekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, rekneøvingar og lab. arbeid (til saman ca. 90 t).

Obligatorisk læringsaktivitet

Minst 90% frammøte. 4 godkjende labøvingar.

Vurderingsform

Mappe: Ei skriftleg innlevering, ein 2-timars prøve, ein heildagsprøve (4t).

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle trykte og skrivne. Enkel kalkulator

Meir om hjelpemiddel