Hopp til innhald

FM2-TPR-10 Tverrfaglig prosjektarbeid og metode

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet har som mål å gi kandidaten erfaring i tverrfaglig prosjektarbeid og metode gjennom medvirkning i et større formidlingsprosjekt. Gjennom arbeidet med musikkformidling, komponering/arrangering og musikkteknologi, skal kandidaten få redskap til å forberede, gjennomføre, vurdere og reflektere over pedagogiske, musiserende og performative praksiser.

Emnet skal også gjøre kandidaten kjent med komponering/arrangering for ulike instrumentgrupper og videreutvikle deres kunnskaper om musikkteknologiske verktøy. Kandidaten skal arbeide med komponering/arrangering rettet inn mot scenisk musikk.

I forbindelse med emnet vil aktivitetene i stor grad være koblet opp mot arbeidet med en scenisk produksjon fra idé til ferdig produkt. I prosessen vil kandidatene for eksempel arbeidet med utøving, dans, drama og ulike sider ved musikkformidling.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten 

  • har kunnskaper om tverrfaglig arbeid som metode
  • har grunnleggende kunnskaper om musikkteknologi og musikkproduksjon
  • har kunnskaper om hvordan komponere og arrangere musikk i forhold til en scenisk produksjon

 

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

  • kan arbeide med musikk som en del av en scenisk forestilling der andre estetiske fag også spiller en sentral rolle
  • kan reflektere over egen rolle som musikklærer med fokus på prosjektarbeid i kulturskole og lignende skoleslag

 

Generell kompetanse:

  • få erfaringer knyttet til komponerings- og arrangeringsprosesser fra ide til fullført resultat
  • få erfaring med å arbeide skapende og kreativt med musikkens ulike elementer og anvende kunnskaper om kreative prosesser i arbeid med prosjektarbeid

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

FM1-AVM1-10

FM1-AVM2-15

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesninger, praktisk prosjekt- og gruppearbeid, veiledning og selvstendig litteraturstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige - spesifiseres i semesterplanen ved oppstart.

80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Mappeeksamen 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler