Hopp til innhald

GE436 Sedimentologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gir ei innføring i sedimentologi og i eit utval av sedimentologiske metodar. Til å byrje med vil det bli forklart kva sedimentologi er og kvifor ein studerar emnet. Vidare vil studentane bli introdusert for mineral samansetting, klassifikasjon og danning av hovudtypane av sedimentære bergartar (leirstein, sandstein, konglomerat, kalkstein og evaporittar). Ulike transportprosessar og avsetting av sediment og deira betyding for danning av sedimentære strukturar vil bli vektlagt. Føresetnadar for danning av petroleumsførande bergartar vil bli gjennomgått. I øvingane vil studentane få ei innføring i enkelte av dei mest nytta laboratoriemetodane i Kvartær sedimentologi og få øve seg på å beskrive sedimentære bergartar. Studentane bidreg med presentasjoner om eoliske, fluviale, limniske samt grunne og djupe marine miljø i et seminar. I feltet trenar studentane på å beskrive og kjenne att de same avsettingsmiljø som er gjennomgått teoretisk på førehand.

Læringsutbytte

Kunnskapar:

 • Studentane skal ha kjennskap til og kunne anvende dei mest vanlege metodar innan klassisk sedimentologi
 • Studentane skal ha forståing av dei geologiske prosessane som ligg bak avsetjinga av sedimentære lausmasser og bergartar
 • Studentane skal ha kunnskap om ulike typar trykte og digitale kjelder og sentrale norske fagdatabasar

Ferdigheiter:

 • Studentane skal kunne beskrive og sette namn på sediment og sedimentære bergartar
 • Basert på samansetting og sedimentære struktur i bergarten eller lausmasse skal studenten kunne tolke avsettingsprosessar
 • Studentane skal kunne rekonstruere avsetjingsmiljøet og avsetjingshistoria til  sedimentære bergartar eller lausmassar, inkludert storskala klimaendringar
 • Studentane skal kunne oppsummere observasjoner gjort i felt ved hjelp av sedimentær logg og skisse i ein skriftleg feltrapport
 • Studentane skal kunne søkje og finne fram til aktuell fagleg litteratur i sentrale norske ressursar

Generell kompetanse:

 • Studenten skal ha kompetanse til å kunne beskrive sediment og sedimentære bergartar
 • Studenten skal kunne gjere greie for avsettingsprosessar og paleo-miljø

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer på:

GE-406 Geologi grunnkurs

GE-408 Mineralogi og petrografi

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, øvingar, seminar og feltekskursjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Godkjende øvingar (4/4)
 • Deltaking og presentasjon på seminar
 • Godkjende arbeidskrav før feltpraksis samt rapport frå feltpraksis

Vurderingsform

Skriftleg eksamen 4 timar Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel ved eksamen

Linjal

Meir om hjelpemiddel