Hopp til innhald

ING0011 Grunnleggende fysikk (Y-veg)

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

For fysikk er samspillet med matematikk gjennom å regne på fysiske problemstillinger viktig. Læring i nødvendig elementær kjemi inngår i fysikkfaget og praktiske forsøk eller laboratoriearbeid tilstrebes. Nødvendig opplæring i HMS, slik at all opplæring i forkurset og realfagskurset skjer på en sikker og trygg måte, gis.

Måleenheter, Rettlinjet bevegelse, Kraft og bevegelse langs en rett linje, Kraft og bevegelse i to dimensjoner, Mekanisk energi, Statikk, Mekanikk i væsker og gasser, Termofysikk, Elektrisitet, Lys, Bølger, Atomfysikk, Grunnleggende kjemi og kjernefysikk

Læringsutbytte

Kunnskap

 • Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
 • Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra mekanikk, termofysikk, elektrisitetslære, atom og kjernefysikk
 • Kandidaten kjenner til energibegrepet og energianvendelser i moderne samfunn, og kan bruke det i fysiske problemstillinger.
 • Kandidaten har kunnskap om hvilke krav som stilles til forsøk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan regne på kraft og bevegelse i to dimensjoner og på termofysiske problemstillinger. 
 • Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI systemet, og behersker omregning mellom enheter.
 • Kandidaten kan tegne koplingsskjema og gjøre beregninger på enkle elektriske kretser.
 • Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
 • Kandidaten kan gjennomføre forsøksarbeid på en kvalifisert og sikker måte, gjøre målinger, tolke resultatene og skrive rapport.

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjøre greie for prinsipper for naturvitenskapelig tenking.
 • Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske begreper og størrelser.
 • Kandidaten forstår sammenhengen mellom fysikk og kjemi, og teknologiske anvendelser.
 • Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende matematikk eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og regneverksted. 

Emnet undervises i høstsemesteret. Eksamen blir avholdt i i starten av januar. Det blir gitt mulighet til å ta ny eksamen før oppmeldingsfristen for vårens emner går ut.

Obligatorisk læringsaktivitet

2 Tester

Vurderingsform

Skriftlig eksamen, 3 timer.

Gradert bokstavkarakter, A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator: Godkjent kalkulator er Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar etc.)

Mer om hjelpemidler