Hopp til innhald

ING124 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet skal bidra til bevisstgjøring av krav til egen yrkesutøvelse, både innsikt i ingeniøryrkets arbeidsformer, kjemiingeniørens ulike roller i samfunnet, og de samfunnsmessige, miljømessige og etiske utfordringer sett både i et historisk og fremtidsrettet perspektiv knyttet opp mot FNs bærekraftsmål. Emnet skal også vise fram de ulike hovedtemaene i studiet, sammenhengen mellom de ulike delene og knytte disse opp mot relevante miljøteknologiske problemstillinger.

 

Emnet skal også forberede studentene på studietilværelsen ved innføring i motivasjonsfaktorer og prosesser for læring, akademisk skriving og kritisk innhenting og bruk av kilder, samt presentasjonsteknikk. Studenten skal også få trening i å presentere faglige arbeider.

 

Emnet skal gi studentene kunnskaper og ferdigheter i bruk av digitale verktøy som er relevant for studieretningen, samt en introduksjon til anvendelse av digitale verktøy på beregningsorienterte problemstillinger.

Emnet skal introdusere studentene for grunnleggende begreper innenfor digital sårbarhet og  informasjonssikkerhet, og gi dem grunnleggende kunnskaper om hvordan man identifiserer og håndterer  slike problemer i produkter, prosesser og systemer som brukes i produksjon og forskning.

Prosjektarbeid skal inngå som en del av emnet, og studenten skal tilegne seg kunnskap om betydningen av prosjektarbeid som arbeidsform i ingeniørfaglige sammenhenger.

Læringsutbytte

Etter å ha bestått denne modulen skal kandidaten ha følgende kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper

 • Kjenne til miljømessige utfordringer knyttet til egen ingeniørdisiplin, og mulige tiltak for å møte disse
 • Kunne redegjøre for sentrale temaer innenfor eget fagfelt
 • Kjenne til sentrale tema innenfor vitenskapsteori
 • Kjenne til FN sine bærekraftmål
 • Redegjøre for vitenskapshistorie med særlig vekt på kjemiens utvikling.
 • Beherske reglene for plagiat
 • Kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid
 • Kjenne til digitale verktøy som er relevante for fagområdet.
 • Kjenne til Matlab som et verktøy for beregninger og enkel programmering.
 • Kjenne til grunnleggende prinsipper for informasjonssikkerhet og digitale sårbarheter.

Ferdigheter

 • Kunne relatere FNs bærekraftmål til eget fagområde og ha evne til å utforske miljøvennlige løsninger og produkter
 • Kunne anvende Matlab til enkel programmering og undersøke relevante bergeningsorienterte problemstillinger innen fagområdet
 • Kunne identifisere digitale sårbarheter i både produkter og systemer for produksjon og forskning, og kunne gjennomføre grunnleggende mottiltak mot slike sårbarheter
 • Kunne hente fram relevant informasjon fra ulike kunnskapskilder, utøve kildekritikk og beherske riktig føring av referanser
 • Kjenne til og forstå bruken av mal for rapportskriving
 • Kunne benytte enkle funksjoner i programmene MS Word og Excel
 • Kunne anvende teorier, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid til å gjennomføre et faglig relatert prosjektarbeid i en gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Generell kompetanse

 • Kunne kommunisere om et faglig arbeid muntlig og skriftlig.
 • Kandidaten er bevisst miljømessige og etiske konsekvenser av teknologiske produkter og løsninger
 • Kandidaten er i stand til å organisere, planlegge og gjennomføre sin studietid, både individuelt og i samarbeid med andre.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Ekskursjoner/Bedriftsbesøk
 • Selvstendig gruppearbeid med veiledning
 • Gjennomføring og presentasjoner av prosjektarbeid
 • Rapportskriving

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Kandidaten må delta på og ha bestått et oppstartprosjekt.
 • Kandidaten må ha godkjent en innlevering knyttet til bruk av programmene MS Word og MS Excel. Innleveringen leveres individuelt og blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke.
 • Kandidaten må ha godkjent en samlet ekskursjonsrapport basert på spørsmål knyttet til bedriftsbesøk. Det er obligatorisk deltakelse på bedriftsbesøkene. Rapporten leveres gruppevis og vurderes som godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent kan oppgaven leveres en gang til innen en uke
 • Kandidaten må ha bestått innlevering/modul i Matlab.
 • Kandidaten må ha bestått innlevering/modul i IKT -sikkerhet.
 • Kandidaten må levere inn prosjektbeskrivelse, samt statusrapport & sluttrapport.

 

Obligatoriske arbeidskrav i form av innleveringer vil være gyldige i 6 påfølgende semestre.

Vurderingsform

Samlet vurdering i faget ING103 vil bestå av en 3 timer skriftlig individuell deleksamen som teller 70% av sluttkarakteren og en semesteroppgave i prosjektdelen om teller 30%.

Det gis en samlet karakter i emnet. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. Både deleksamen og prosjektoppgave må være bestått for å få bokstavkarakter i emnet.

Ved ikke bestått karakter i deleksamen, kan eksamen tas på nytt ved ny eksamen neste semester. Karakter på semesteroppgaven beholdes ved ny deleksamen. I tilfeller hvor semesteroppgaven i prosjektarbeid ikke blir bestått må hele prosjektdelen tas på nytt. Karakteren i den skriftlige deleksamenen kan da beholdes.

Hjelpemidler ved eksamen

Enkel kalkulator.

Mer om hjelpemidler