Hopp til innhald

KKP1 Kulturforståelse og komparativ pedagogikk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Høgskulen på Vestlandet tilbyr emnet Kulturforståelse og komparativ pedagogikk som et tverrfaglig fordypningsemne innenfor 3-årig barnehagelærerutdanning. Emnet er lagt til høsten tredje studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene pedagogikk, drama og norsk.

Studiet omfatter flerfaglige perspektiver på kulturforståelse, kulturformidling og komparativ pedagogikk og innholdet er strukturert etter temaene:

 • Kulturforståelse
 • Kulturformidling
 • Komparativ pedagogikk
 • Profesjonsidentitet i spenningsfeltet mellom det nye og det etablerte, det kjente og det ukjente

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskaper om

 • ulike syn på barn og barndom
 • den sammensatte kulturpåvirkningen barn møter i og utenfor barnehagen
 • de muligheter og utfordringer som flerkulturelle møter representerer
 • variasjon i livsbetingelser og kulturelle ytringsformer
 • profesjonstenkning som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen og i møte mellom barn og barnehagelærer

Ferdigheter

Studenten kan

 • skape et godt og variert kulturmiljø i barnehagen
 • forstå sammenhenger mellom samfunn, kultur, barneomsorg og danning
 • møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted,faglige og vurderinger
 • møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

 • viser evne til å reflektere over egne verdier og holdninger gjennom studier av kulturvariasjoner
 • har selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonens særstilling og utfordringer i dagens samfunn
 • viser evne til å reflektere over læringsutbyttene og se dem i sammenheng med egen danningsprosess

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet forutsetter studentaktive læringsformer og dermed obligatorisk deltakelse i gruppearbeider og ulike fremføringer, samt forberedelser av disse. Undervisnings- og læringsformer i kunnskapsområdet vil være forelesninger, drøfting av faglig relevante profesjonstema i grupper, veiledning, seminarer og medvirkning i praktiske prosjekt. Undervisningen forutsetter at studentene deltar aktivt gjennom samtaler og faglige innlegg. Studentene får også ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning.

Emnet krever stor egeninnsats knyttet til pensumlitteraturen. Derfor anbefales det at lærestoffet diskuteres i kollokviegrupper som studentene selv organiserer.

I forbindelse med studiet vil det bli arrangert et obligatorisk studieopphold i Kina, et land som står sentralt i det komparative studiet på kurset. Studieoppholdet inneholder praksis i barnehager, undervisning, workshops og seminarer. Studieoppholdet ha en måneds varighet og være delvis støttet av Lånekassen. Pris for oppholdet vil foreligge ved studiestart. (Studieåret 2019/2020 var kostnaden ca. kr. 35.000. Lånekassen dekket  ca. kr. 30.000 som lån/stipend.) Det må tas forbehold om prisøkning. Studieoppholdet er en forutsetning for å kunne fullføre studiet. Studenter som på grunn av sykdom eller av andre tvingende grunner blir forhindret fra å delta på hele eller deler av studieoppholdet vil måtte gjennomføre et alternativt faglig opplegg i samråd med faglærerne.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor skolens elektroniske læringsplattform. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket ved HVL.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har fire arbeidskrav. De må være godkjente før studenten kan fremstilles til eksamen.

 1. Skriftlig innlevering av en individuell oppgave, der studenten presenterer og drøfter et av temaene som tas opp i pensum.
 2. Muntlig gruppepresentasjon for personalet i kinesisk barnehage om pedagogisk arbeid i norsk barnehage. 
 3. Gruppevis presentasjon for barn i kinesisk barnehage
 4. Muntlig  gruppepresentasjon og en skriftlig praksisrapport fra praksis i Kina.

Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for arbeidskravet vil foreligge ved semesterstart. Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Hvert arbeidskrav må være levert/ gjennomført til fastsatt frist for å bli vurdert. 

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp for emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden begynner. Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenning.

Vurderingsform

Deleksamen, med en praktisk gruppeoppgave og en individuell hjemmeeksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Gruppeoppgave utgjør 40 % av endelig karakter, og individuell hjemmeeksamen utgjør 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Gruppeoppgave

Praktisk gruppeeksamen i form av en teaterforestilling for barn. Til teaterforestillingen er det knyttet en muntlig samtale. Tid og sted for eksamen blir opplyst på læringsplattformen. Gruppen vil få én karakter. Karakteren kan justeres individuelt innad i gruppen.

Individuell hjemmeeksamen, 5 dager

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Utsatt/ny eksamen

Første utsatte/nye eksamen for gruppeoppgaven gjennomføres i gruppe eller individuelt for barn i barnehage så snart det er praktisk mulig.

Første utsatte/nye eksamen i den individuelle hjemmeeksamen gjennomføres ved innlevering av ny individuell hjemmeeksamen, senere ved skriftlig skoleeksamen over 6 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

 • Praktisk gruppeeksamen: Ingen
 • Hjemmeeksamen: Alle

Mer om hjelpemidler