Hopp til innhald

LSU2 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er andre emne i kunnskapsområdet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU2). Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en valgbar fordypningsdel av bachelorstudiet barnehageutdanning. Det er lagt til tredje studieåret. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene pedagogikk, samfunnsfag og norsk.

Emnet bygget på ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid emne 1, som må være bestått før studenten kan ta eksamen i emne 2. Det overordna målet for kunnskapsområdet er å styrke studentene sin kompetanse på profesjonsfaglige tema som pedagogisk ledelse, veiledning, organisasjonskunnskap, organisasjonslæring og samarbeidsprosesser i barnehagen. Kunnskapsområdet vil fokusere på systematiske og langsiktige endrings- og læringsprosesser der pedagogisk leder, sammen med styrer, har ansvaret for kvalitetsutviklingen i barnehagen. Dette innebærer kompetanse til å analysere, reflektere, vurdere, foreta valg og fatte beslutninger i teamarbeidet og på egen hånd.

Innholdet i emnet er strukturert i fire hovedtema:

 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Pedagogisk ledelse
 • Pedagogisk utviklingsarbeid, dokumentasjon og kritisk refleksjon
 • Barnehagelærerrollen

Læringsutbytte

Etter endt studie skal studenten ha:

Kunnskap om

 • Barnehagens utvikling og endring i et samfunnsperspektiv
 • Ulike begrep, modeller og metoder knyttet til endrings- og utviklingsprosesser med særlig vekt på oppfølgingsfasen
 • Pedagogisk ledelse
 • Kommunikasjonens betydning i ledelse av utviklingsprosesser
 • Profesjonstenking som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen
 • Barnehagelærerrollen

Ferdigheter til å

 • Lede arbeidet med å identifisere, beskrive, analysere og vurdere utviklingsområder i barnehagen
 • Lede teamlæring og kollektive læringsprosesser i barnehagen
 • Anvende kunnskap om arbeidsmiljø og pedagogisk ledelse i barnehagen
 • Utøve profesjonelt ansvar og faglig skjønn
 • Mestre og utfordre ulike dokumentasjonsformer og kunne bruke dokumentasjon som grunnlag for kritisk didaktisk arbeid og endring
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere fagpolitisk oppgave
 • Lede videreutviklingsfasen av pedagogisk utviklingsarbeid
 • Møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • Møte barn, foreldre og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger

Generell kompetanse til å

 • Bli bevisst egne kvalifikasjoner som pedagogisk leder, velge lederstiler og utvikling av egen lederidentitet
 • Utvikle kompetanse til kritisk refleksjon over dominerende tankemønstre i og om barnehagen
 • Utvikle økt bevissthet på etiske utfordringer knyttet til pedagogisk ledelse og utviklingsarbeid
 • Ha selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordringer i dagens samfunn

Krav til forkunnskaper

LSU1

Undervisnings- og læringsformer

Studiet legger vekt på selvstudium, forelesninger, arbeid i studentgrupper, seminarer, praksis (2 uker), deltagelse i pedagogiske øvelser, veiledning individuelt og i grupper, prosessorientert skrivning, nettdiskusjoner, skriftlige og muntlige presentasjoner. Det forventes stor grad av initiativ og deltagelse fra studentenes side, både i undervisningen og i gruppearbeidet.

Høgskolen bruker Canvas som studiestøttesystem, og det er en forutsetning at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og aktivt bruke biblioteket ved HVL.

Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Det kan være i undervisning med gruppearbeid, eller muntlige fremlegg.  Hva som er obligatoriske læringsaktiviteter blir gitt ved semesterstart. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Individuelt refleksjonsnotat knyttet til selvvalgte plan- og styringsdokument (for eksempel stortingsmeldinger, forskrifter, lover og kommunale planer) (maks 1300 ord)
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere en fagpolitisk oppgave
 • Muntlig presentasjon i klassen over selvvalgt barnehagefaglig tema fra fordypningen (vise retoriske kunnskaper)
 •  Muntlig gruppefremlegg knyttet til temaet pedagogisk ledelse av utviklingsarbeidet på praksisseminar

Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved for sen innlevering vurderes arbeidskravet som ikke godkjent. Ved ikke godkjent får studenten en (1) ny mulighet til å forbedre arbeidet.

For å kunne fremstilles til avsluttende eksamen, må obligatoriske arbeidskrav og praksis være bestått. 

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Individuell skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler