Hopp til innhald

MACREL-L02 Kreative fag og læreprosesser 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet bygger på kandidatens kunstneriske, didaktiske og allmenne forhåndskunnskaper fra opptaksgrunnlaget i det valgte profilfaget eller profilområdet, og skal gi kandidatene en innføring i følgende hovedtema:

 • didaktisk og estetisk teori- og forskingsgrunnlag for praktisk-estetiske læreprosesser
 • grunnlagsteori/drøftinger om estetiske begreper og estetisk praksis
 • praktisk-estetisk erfarings- og refleksjonsgrunnlag for læring  

 

Presentasjon av emnet

Kreative og praktisk-estetiske læreprosesser er erfaringsbaserte læreprosesser som er knyttet til aktive, kroppslige, opplevelsesorienterte, relasjonelle og utforskende strategier for helhetlig læring. Begrepet praktisk-estetiske læreprosesser dekker utdanningens intensjon om et innovativt og utviklingsorientert fokus på de læreprosesser som over lang tid er utviklet innen de praktiske og estetiske fagene (PE-fag). Gjennomgående er også samspillet med kunnskap om og impulser fra omverden. Emnet gir en generell innføring i det teori- og forskningsbaserte grunnlaget for analyse og anvendelse av kreative og praktisk-estetiske læreprosesser i ulike praksiskontekster.

Emnet gir en generell innføring i det teori- og forskningsbaserte grunnlaget for analyse og anvendelse av praktisk-estetiske læreprosesser i ulike praksiskontekster. Det inkluderer også et avgrenset prosjekt som skal ligge til grunn for studentens refleksjon over egne og andres erfaringer med praktisk-estetiske læreprosesser og disses egenart, anvendelsesområder, vurderingspraksis og relevans.

I tillegg skal emnet forberede kandidatens valg av masterarbeid gjennom å introdusere aktuelle problemstillinger, nyere forskning og utviklingsarbeid, og aktuelle FoU-prosjekt ved utdanningsinstitusjonen.

 

Følgende tema vil bli vektlagt emne MACREL L-02:

 • Estetiske begreper og estetisk praksis før og nå
 • Praktisk-estetiske læreprosesser og fag- og kunnskapsbegreper
 • Forskningsmetodisk refleksjon og feltarbeid knyttet til praktisk-estetiske og kreative læreprosesser
 • Læring, estetiske uttrykksformer og forskning
 • Praktisk-estetiske læreprosesser og multimodalitet
 • Kunstfaglig og didaktiske formidlingsbegrep
 • Estetisk produksjon
 • Utvikling av forskningsskisse som er tematisk knyttet til profilfag.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har brei kunnskap om estetiske begreper og estetisk praksis før og nå
 • har inngående kunnskap om ulike aspekter ved praktisk-estetiske læreprosesser og om slike prosessers forhold til ulike praktisk-estetiske fag og til kunnskapsbegreper
 • har kunnskap om kunstfagsrelaterte (arts informed) tilnærminger til forskning og utviklingsarbeid
 • har kunnskap om estetiske produksjonsprosesser og kunstfaglig kommunikasjon
 • har inngående kunnskap om ulike sider ved vitenskapelig, kunstnerisk og estetisk argumentasjon, refleksjon og teoriutvikling knyttet til praktisk-estetiske læreprosesser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i pedagogisk praksis og praktisk-estetiske læreprosesser
 • kan analysere og vurdere læreprosesser innen estetisk produksjon og samarbeide med andre i slike prosesser
 • kan formidle omfattende selvstendig arbeid og mestrer fagområdets uttrykksformer
 • behersker og kan vurdere improvisasjon, lek og spill som metode i estetisk og didaktisk praksis
 • kan drøfte hvilke forsknings- og utviklingsspørsmål som er stilt i aktuell litteratur, og hvilke spørsmål som kan stilles innen det aktuelle område

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder innen fagfeltet for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
 • kan bidra til nytenking og skaping i innovasjonsprosesser
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten

Krav til forkunnskaper

- Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MACREL-L01

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil være samlingsbasert og nettstøttet. Læringsformene innenfor emnet er preget av variasjon, og omfatter egen estetisk utforskning og produksjon, forelesninger, fellesdrøftinger, seminar, gruppeprosjekt med veiledning, ulike former for individuelt arbeid med veiledning, og bruk av nettbaserte ressurser. Kreativ skaping og analytisk tilnærming preger emnet. Arbeidskrav vil inngå i arbeidet med emnet.

Det forventes at kandidatenehar pc eller mac samt mikrofon, hodetelefoner og webkamera.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltaking i seminarer og felles drøftinger på studiested og på nett
 • Innlevering av læringsmappedeler, rapporter og refleksjonsnotat etter fastsatt plan
 • Deltaking i prosjektarbeid, framføringer og veiledning

Vurderingsform

Mappe (70%)

Praktisk eksamen (30%)

Bestått/ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle skrevne og trykte hjelpemidler

Mer om hjelpemidler