Hopp til innhald

MAS121 Marintekniske analyser

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av dedikert programvare (SESAM fra DnV-GL) til beregning av hydrostatikk/stabilitet, hydrodynamisk respons og forankringsanalyse for flytende marine konstruksjoner samt bruk av relevant regelverk.

 

Innhold

 • Teoretisk gjennomgang/forklaring av grunnleggende begreper
 • Programvarens muligheter og begrensninger
 • Praktisk bruk av programvaren for 2 utvalgte caser.

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS121 Marintekniske analyser skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen emnet
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til beregningsmetodikken og benyttet programvare

Ferdigheter

 • Lage modell av et enkeltskrogs fartøy og en halvt nedsenkbar plattform ved hjelp av dedikerte programverktøy.
 • Beregne hydrostatikk og stabilitet, og utføre stabilitetskontroll i forhold til regelkrav
 • Beregne hydrodynamisk respons i en kortidstilstand.
 • Utføre forankringsanalyser og kontrollere resultatene i forhold til regelkrav

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets obligatoriske marintekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Faget er i hovedsak prosjektbasert med gruppearbeid under veiledning, men noe relevant teori vil bli forelest. Innføring i dedikert programvare gjennom kursaktivitet vil bli gitt. Hver gruppe består av 4 +/- 1 personer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav gjelder:

 • Obligatorisk deltakelse på kurs i anvendt programvare, Sesam - 3 x 2 dager.

Vurderingsform

Mappevurdering. Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Mappen inneholder:

 • To grupperapporter med vedlegg, som dokumenterer utførte beregninger og resultater.
 • Individuelt refleksjonsnotat over prosessen med gruppearbeid og egen innsats
 • Ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver for hvert gruppemedlem.

Mappen får en samlet karakter, som settes individuelt.