Hopp til innhald

MFAKS4A14 Fysisk aktivitet

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emne 4a er et obligatorisk emne i mastergradsstudiet fysisk aktivitet og kosthold i et skolemiljø, og gjennomføres andre semester i studiet. Emnet gir studentene anledning til å fordype seg innenfor feltet fysisk aktivitet i et skolemiljø og rette seg inn mot et spesifikt tema for masteroppgaven. Emnet tar for seg fysisk aktivitet i skolen og skolefaget kroppsøving. Det fokuseres på den nasjonale politikken for fysisk aktivitet og kroppsøving og hvordan det implementeres i skolen og i elevenes læringsarbeid. Videre fokuseres det på planlegging, gjennomføring og vurdering av tiltak hvor innhold, arbeidsmåter, personalets rolle og ulike arenaer blir sentralt.

Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg innenfor et felt som er relevant for både fysisk aktivitet i et skolemiljø og for opplæringen i kroppsøving.

Det ligger 15 dager obligatorisk praksis i skolen til emnet. Alt forarbeid, møter, selve praksisperioden (3 uker) og oppsummering krever aktiv deltaking fra studenten og er obligatorisk.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskaper om betydningen av fysisk aktivitet og kroppsøving i et bærekrafts- og livsmestringsperspektiv i skolen
 • god innsikt i bakgrunnen for, og inngående kunnskap om, norsk politikk for fysisk aktivitet og kroppsøving
 • inngående kunnskaper om ulike prinsipper for implementering relevant for fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving
 • inngående kunnskap om hvordan ressurser i skolens nærmiljø kan være relevant i arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving
 • god innsikt i hvordan helsefremmende arbeid og kunnskap om bevegelseslæring for fysisk aktivitet og kroppsøving, inngår i ulike profesjonsutdanninger som er relevant for fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving
 • god kunnskap om forskning innenfor fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving
 • inngående kunnskaper om det forskningsområdet studenten velger å knytte sin egen forskning til

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og kritisk vurdere fysisk aktivitet i et skolemiljø eller skolefaget kroppsøving ut fra helse-, kultur- og institusjonsperspektiver
 • analysere den arenaen der studenten skal utføre eget forskningsprosjekt
 • presentere forskningsresultat som er relevante for eget forskningstema

Generell kompetanse

Studenten kan

 • nytte kunnskaper og sentrale teorier fra fagfeltet til å formulere egne problemstillinger og bidra til utvikling på fagfeltet
 • problematisere og diskutere hvordan skolen som arena, fysisk aktivitet i et skolemiljø og skolefaget kroppsøving påvirker det fysiske aktivitetsnivået hos barn og unge
 • plassere eget masterprosjekt innenfor en større forskningstradisjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, seminar på campus og utendørs, selvstudium, praksis i skolen (15 dager) og diskusjon av tekster i seminar med obligatorisk læringsaktivitet hvor studenten er aktiv deltakende i læringsprosessen. Det stilles krav om aktiv studentdeltaking, og det legges vekt på problematisering, kritisk refleksjon og dialog.

Studentene kan delta på et forflyttet seminar over ca. 2 dager på våren, lagt til nærmiljø ved kysten. Seminaret krever aktive forberedelser og aktiv deltagelse, beskrevet i eget skriv. Studenter som ikke deltar på forflyttet seminar gjør tilsvarende på campus.

Målet med seminaret er arbeid med fysisk aktivitet og kroppsøving i et bærekrafts- og livsmestringsperspektiv og kunnskap om hvordan ressurser i skolens nærmiljø kan være relevant for fysisk aktivitet og skolefaget kroppsøving

Busspenger pr student: ca 80 kr. Seminaret er ikke obligatorisk.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten skal skriftlig analysere et tema relevant for fysisk aktivitet eller skolefaget kroppsøving fra egen praksis. Oppgaven skal dokumentere studentens læringsutbytte knyttet til første, evt. andre kulepunkt under "læringsutbytte-ferdigheter" i emnet. Forarbeid, veiledning og presentasjon krever aktiv deltaking fra studenten og alt med arbeidskravet er obligatorisk

Utfyllende retningslinjer for arbeidskravet vil bli delt ut ved semesterstart. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 5 dager. Studenten skal levere en besvarelse på 3000-3500 ord over oppgitt emne. Referanser og eventuelle vedlegg kommer i tillegg.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler