Hopp til innhald

MKS552 Å være akutt og/eller kritisk syk

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler psykososiale reaksjoner og opplevelser ved akutt og/eller kritisk sykdom i alle aldersgrupper og ulike kulturer. Etiske og juridiske retningslinjer gjeldende for spesialavdelinger, samt økonomiske og organisatoriske forhold av betydning for utøvelsen av spesialsykepleien vil bli vektlagt. I samsvar med spesialsykepleiers funksjon og ansvar skal studenten kunne vurdere dagens praksis basert på best tilgjengelig kunnskap. Dette innebærer å kunne reflektere og beskrive spesialsykepleie i lys av etikk og etiske retningslinjer, aktuelle lover og forskrifter, samt sentral teori og forskning i spesialsykepleien.

Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom:

 • Sykepleiens teoretiske grunnlag
 • Opplevelser og reaksjoner på akutt og/eller kritisk sykdom fra et pasientperspektiv
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient og pårørende
 • Kulturelle perspektiv på helse og sykdom
 • Sentrale begreper i spesialsykepleien
 • Etiske dilemmaer 
 • Etikk og teknologi
 • Juridiske rammer for sykepleie og spesialisthelsetjenesten
 • Pasientrettigheter
 • Kvalitetssikring og internkontroll
 • Kunnskapsbasert praksis

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avansert kunnskaper om pasienters, pårørendes og personalets opplevelser, reaksjoner og mestringsstrategier ved akutt og/eller kritisk sykdom
 • har avansert kunnskaper i spesialsykepleiens historie, verdigrunnlag og teori
 • har avansert kunnskap om kommunikasjon til akutt og/eller kritisk syke og deres pårørende

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere og bruke relevante teorier og forskning inn i spesialsykepleien
 • kan analysere hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer har innvirkning på spesialsykepleien

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan identifisere og vurdere aldersspesifikke og kulturelle perspektiv på helse, kritisk sykdom og død
 • kan anvende etisk teori og yrkesetiske retningslinjer i møte med etiske dilemmaer i spesialsykepleien
 • har kjennskap til organisering og drift, behov for og bruk av kompetanse i spesialavdelinger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes en rekke pedagogiske metoder for å fremme masterstudenten læring. Det forventes at masterstudenten anvender erfaringskunnskaper som sykepleier. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at masterstudenten tar ansvar for egen, og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Faglig utvikling nås gjennom ressursforelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner, observasjonspraksis, veiledning individuelt og i grupper, og selvstudie. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Punktpraksis
Arbeidskrav 2: Obligatorisk gruppearbeid
Arbeidskrav 3: Innlevering av abstrakt før muntlig eksamen

Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester.

Vurderingsform

Eksamen
Muntlig gruppeeksamen i form av en spesialsykepleiefaglig presentasjon på inntil 30 minutter. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet. Ved dokumentert gyldig fravær på eksamen kan masterstudenten fremstille seg til en individuelt vurdering.

Vurderingsutrykk:
Bestått/Ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått presentasjon må masterstudenten utvikle og formidle en ny presentasjon.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler