Hopp til innhald

MT501 Fysisk aktive deltakarar

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet har tre samlingar à fire dagar med ulike arbeidsoppgåver mellom samlingane. Innhald i emnet er:

- Teoretiske og praktiske tilnærmingar til prosjekt som medverkar til fysisk aktive deltakarar

- Motivasjon, meistring og myndiggjering som utgangspunkt for helsearbeid

- Etisk refleksjon knytt til praksis

Læringsutbytte

Studenten skal:

Kunnskap

- ha og ta i bruk inngåande kunnskap om kroppen som levd erfaring

- ha og ta i bruk inngåande kunnskap om fysisk aktivitet og friluftsliv

- ha og ta i bruk kunnskap om kroppsbevissthet som utganspunkt for endring av bevegelse og pust

Ferdigheiter

- kunne planleggje og setje i verk tiltak som stimulerer til fysisk aktivitet og friluftsliv

Kompetanse

- kunne reflektere fagleg og etisk med utgangspunkt i eigen praksis, og med omsyn til brukarperspektivet

Krav til forkunnskapar

Opptakskrav

Det generelle kravet for å bli tatt opp til vidareutdanninga er treårig utdanning på høgskulenivå.

- Bachelorgrad, eller tilsvarande, i helse-, sosial-, eller idrettsfag.

- Allmennlærarutdanning eller førskulelærar

- Andre med minimum tre års høgare utdanning, eller tilsvarande, med relevant fagsamansetning og eit større skriftleg fordjupingsoppgåve, kan etter vurdering bli tatt opp.

Tilrådde forkunnskapar

Opptakskrav

Det generelle kravet for å bli tatt opp til vidareutdanninga er treårig utdanning på høgskulenivå.

- Bachelorgrad, eller tilsvarande, i helse-, sosial-, eller idrettsfag.

- Allmennlærarutdanning eller førskulelærar

- Andre med minimum tre års høgare utdanning, eller tilsvarande, med relevant fagsamansetning og eit større skriftleg fordjupingsoppgåve, kan etter vurdering bli tatt opp.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, aktivitetar, gruppearbeid med planlegging, gjennomføring/leiing av prosjekt som dannar grunnlag for sluttvurderinga. Canvas vert nytta som elektronisk læringssystem.

Obligatorisk læringsaktivitet

Fylgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjende for studenten kan framstille seg til eksamen:

1: Minimum 80 % deltaking ved kvar samlingsveke

2: Prosjektarbeid som fører fram til sluttvurdering:Planlegging, presentasjon av prosjektplan og gjennomføring. To timar obligatorisk rettleiing på prosjekt og prosjektrapport.

Vurderingsform

Prosjektrapport på 5000 ord,+/- 10%

Oppgåva kan skrivast individuelt eller i gruppe på to eller tre studentar. Sidetalet aukar med 20% per person i gruppa.

Vurderingsutrykk A -F der F er ikkje greidd vurdering.

Ny eksamen

Ved stryk på oppgåva skal opphavleg oppgåve omarbeidast. Ved stryk andre gong skal det leverast ei ny oppgåve med ny problemstilling. 

Forsøk på forbetring av karakter: Heile emnet må takast opp att.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemidler  

Meir om hjelpemiddel