Hopp til innhald

NAB3010 Operativ ledelse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg operativ ledelse og psykologi relevant for brooffiserer under krevende maritime situasjoner. Studentene som tar emnet gjennomgår relevant teori- i tillegg til at betydelige deler av emnet gjennnomføres som praktiske øvelser med og uten bruk av simulator, herunder Bridge Resource Management (BRM) kurs i henhold til STCW.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har bred kunnskap om psykologiske individuelle og interpersonlige forhold som påvirker sikkerhet og yteevne i operative situasjoner; organisasjonspsykologiske og kontekstuelle forhold som påvirker operasjoner; samt utvikling av motivasjon og mestring.
 • Studenten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet, kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet , samt har kunnskap om fagområdets historie.

 Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende faglig kunnskap og relevant FOU resultater om individuelle, psykologiske, organisasjonspsykologiske og kontekstuelle forholds innvirkning i praktiske håndtering av operative situasjoner så vel som teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.
 • Kan reflektere over egen operative ledelse og justere denne under veiledning.
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innen operativ ledelse og psykologi og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • Behersker operative ledelsesteknikker og verktøy for opprettholdelse av motivasjon, mestring og situasjonsbevissthet, samt ivaretakelse av mannskapets helse og velvære.

 

 •  Generell kompetanse:

Studenten:

 • Har innsikt i relevante etiske problemstillinger for sjøbefal knyttet til relevante belastninger for mannskap, eksempelvis: fysiske miljøbelastninger, traumatisk stress og søvndeprivasjon.
 • Kan planlegge og gjennomføre maritime operasjoner med hensyn på å etablere og opprettholde situasjonsbevissthet og i tråd med etiske krav og retningslinjer.
 • Kan formidle sentralt fagstoff som teoretiske begrunnelser og prinsipper for operativ ledelse psykologi i relevante uttrykksformer overfor eget mannskap, øvrig ledelse og eksterne oppdragsgivere.
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor operativ ledelse og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser i tilknytning til faget ved HSH og i relevante deler av bransjen.
 • Faget dekker relevante IMO krav i STCW 78 as Amended, tabell A-II/1 og A-II/2.
 • I kombinasjon med fagene NAB 1026 Navigasjon I, NAB 1027 Navigasjon II og NAB 2014 Navigasjon III
 • , utgjør NAB3010 Operativ ledelse grunnlaget for utskrivelse av BRM kursbevis.

Krav til forkunnskaper

NAB1026 Navigasjon I, NAB1027 Navigasjon II. NAB3018 Maritim kommunikasjon, SAR-øvelser må være gjennomført og simulatorøvelsene i NAB2014 Navigasjon III må være godkjent før simulatorøvelsene i NAB3010 gjennomføres.

Anbefalte forkunnskaper

NAB1028 Samarbeid, organisasjon og kultur på skip.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger med og uten bruk av simulator.

Obligatorisk læringsaktivitet

Godkjent gjennomførte simulatorøvelser (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart). 100% deltagelse.

Vurderingsform

Mappeevaluering. Mappen inneholder to element: ett paper basert på teori fra faget, og ett erfaringsnotat fra simulatorøvelsene. Hvert av elementene teller 50 %

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler