Hopp til innhald

OR6-2000 Entreprenørskap og innovasjon

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Omgrepsavklaring: Kva er entreprenørskap? Kva er innovasjon? Kva kjenneteiknar entreprenørskap og innovasjon innanfor reiselivsnæringane? Statistikk: Korleis står det til med entreprenørskap og innovasjon i Noreg? Teoriar om innovasjon og entreprenørskap på to nivå:

 • kontekst: Innovasjonssystem, klynger, nettverk (sosial kapital)
 • bedrifter - entreprenøriell orientering

Dynamikk - endrings-/utviklingsprosessar: Kunnskap: Utvikling, spreiing, læring på ulike nivå.

 • støtteapparat: Næringsutvikling - kva er oppgåvene til ulike aktørar?
 • drivkrefter - barrierar
 • innovasjonsprosessar i bedrifter (intraprenørskap)
 • entreprenørielle prosessar (frå idé til oppegåande bedrift)

Læringsutbytte

Kunnskapar:

Studenten skal 

 • kjenne det teoretiske grunnlaget for problemstillingar innan entreprenørskap og innovasjon
 • forstå faktorar som er avgjerande for å lukkast med næringsutvikling, både i enkeltverksemder og på lokalt og regionalt nivå. Døme i undervisninga vil i stor grad bli henta frå reiselivsnæringa.
 • ha kjennskap til korleis ein kan nyttiggjere seg av verkemiddelapparatet og andre eksterne ressursar

Ferdigheiter:

Studenten skal

 • kjenne til og ta i bruk verktøy for å analysere konkrete case innan området entreprenørskap og innovasjon
 • tenkje kritisk, reflektere og stille spørsmål til dei teoriane som finst og til den forskinga som vert gjort

Generell kompetanse:

Studenten skal

 • ved å forstå rolla innovasjonsaktivitetar har for generell økonomisk utvikling trekke koplingar til, og sjå det i samanheng med, kompetanseutbytte frå andre økonomiske fag
 • supplere kompetansen av bedriftsøkonomiske og makroøkonomiske fag for økonomi- og reiselivsstudia ved å få auka forståing av korleis entreprenørskap speler ein rolle for økonomisk utvikling og auka innovasjonsaktivitetar på både bedriftsnivå og makronivå

Krav til forkunnskapar

Ingen krav til forkunnskapar. 

Tilrådde forkunnskapar

Tilrådde kunnskapar er organisasjonsteori eller tilsvarande.

Undervisnings- og læringsformer

Førelesingar, gruppearbeid, øvingar, seminar. Studentane blir forventa å vere aktive gjennom å stille spørsmål, svare på spørsmål og å vise evne og vilje til kritisk refleksjon over fagstoffet. I undervisninga blir det lagt vekt på å formidle verktøy eller modellar som kan brukast til å skildre og drøfte konkrete case (t.d. knytte til nyetableringar, lokal næringsutvikling eller regionale innovasjonssystem).

Obligatorisk læringsaktivitet

Eitt arbeidskrav som krev skriftleg innlevering. 

Vurderingsform

Skriftleg skuleeksamen, 4 timar.

Bokstavkarakter.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen hjelpemiddel. 

Meir om hjelpemiddel

Fagleg overlapping

 • OR6-211 - Næringsutvikling og omstillingsarbeid - Reduksjon: 5,5 studiepoeng