Hopp til innhald

PHDH908 Intervensjonsstudier

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet gir kandidatene en nyansert innsikt i ulike sider ved planlegging, gjennomføring og anvendelse av intervensjonsstudier. Det teoretiske og metodiske grunnlaget for de ulike fasene av en klinisk studie, planlegging og utvikling, gjennomføring, evaluering og implementering belyses med bakgrunn i Medical Research Councils (MRC) rammeverk for komplekse intervensjoner. Emnet vektlegger forsøksmetodologi, etiske forhold, kvalitetssikring og resultatvurdering.

Læringsutbytte

En ph.d.-kandidat med fullført emne skal oppnå følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten...

 • har omfattende kunnskap om design av komplekse intervensjoner (modellerings- og design fasen, pilot/feasabilitystudier, evalueringsdesign og implementering)
 • har omfattende kunnskap om ulike typer design av intervensjonsstudier
 • har omfattende kunnskap i å vurdere valg av endepunkt og utvalgsstørrelse
 • har omfattende kunnskap om vurdering av resultater fra intervensjonsstudier
 • har kunnskap om monitorering av intervensjonsstudier

Skills:
Kandidaten...

 • er i stand til å problematisere eksisterende teori og praksis og identifisere kunnskapshull innen helsetjenesten
 • kan vurdere litteratur og bruke systematiske oversikter og kunnskapsbaserte anbefalinger for å designe intervensjonsstudier
 • kan utforme problemstillinger basert på tilgjengelig kunnskap fra forskning, erfaringskunnskap, identifiserte behov og problem hos pasienter
 • kan utforme en protokoll for en intervensjonsstudie
 • kan problematisere randomisering, stratifisering, blinding, bias
 • kan aktuelt lovverk, regelverket for å registrere kliniske studier og kan utarbeide søknad til aktuelle instanser (REK, NSD)
 • kan vurdere utfall av en intervensjonsstudie (statistisk versus klinisk signifikans)

Generell kompetanse:
Kandidaten...

 • er i kunnskapsfronten når det gjelder å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere effekt av intervensjon i kliniske studier i tråd med gjeldende regelverk
 • kan identifisere og analysere relevante forskningsetiske problemstillinger i planlegging, gjennomføring og evaluering av intervensjonsstudier
 • kan ta initiativ til og legger til rette for brukerinvolvering i alle faser av prosessen
 • kan formidle forsknings- og utviklingsarbeid til ulike målgrupper
 • kan vurdere behovet for og ta initiativ til innovasjonsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

 Kurset gjennomføres som en kombinasjon av synkrone og asynkrone forelesninger og web-seminar.

 

Tentativ arbeidsbelastning

Forelesning: 10 timer

Seminar/gruppearbeid: 15 timer

Selvstudie: 75 timer

Presentasjon og evaluering i plenum: 10 timer

Hjemmeeksamen: 30 timer

Totalt: 140 timer (5 studiepoeng)

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Oppgave
En oppgitt oppgave i henhold til læringsutbytte-beskrivelsen i emnet med et omfang av maksimalt 3500 ord.

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått vurdering kan forbedret versjon av oppgaven leveres til ny sensur en gang.