Hopp til innhald

PL425 Rom og design

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Introduksjon i

- Landskapsarkitektur

- Stedsanalyse for parker og byrom

- Visuell kommunikasjon

- Landskapskunst

- Digitale tegneverktøy

Læringsutbytte

Kunnskap

Etter gjennomført emne skal studenten:

- ha kunnskap om hvordan former og rom danner omgivelsene våre og påvirker oss

- ha kunnskap om noen av landskapsarkitekturfagets sentrale begreper

- ha kunnskap om noen arbeidsmetoder innenfor landskapsarkitekturfaget

Ferdigheter

Etter gjennomført emne skal studenten:

- ha evne til å skissere og kommunisere sine design ideer visuelt

- ha evne til å vurdere arkitektoniske kvaliteter til byrom og parker

- ha evne til å reflektere over og vurdere egne og andre sine arbeid

Kompetanse

Etter gjennomført emne skal studenten:

- kunne beskrive rom, form og romlige opplevelser

- kunne gjennomføre en design prosess

- ha basis kunnskap i tegning og bruk av digitale tegneverktøy

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

  • Kunst og håndverk
  • Arkitektur og design
  • Visuell kommunikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid og forelesninger. Kreativt arbeid med veiledning, både individuelt og i team.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må gjennomføre obligatoriske oppgaver og presentasjoner.

Vurderingsform

Del 1: Mappe, teller 60 % av endelig karakter

Del 2: Praktisk eksamen i gruppe, utstilling med presentasjon, teller 40 % av endelig karakter.

Bokstavkarakter A-E/F (stryk)

Faglig overlapping

  • PL425 - Teikning, form, farge - Reduksjon: 10 studiepoeng