Hopp til innhald

PRAKHB6105 Praksisstudier i sykehjem/institusjon, fokus på langtidssyke

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger kunnskap om og klinisk praksis til eldre og langtidssyke i institusjon. Et sentralt fokusområde er rettet mot mennesker med langvarig funksjonssvikt. Det legges vekt på refleksjon og kunnskap om livskvalitet til eldre og langtidssyke i institusjon. Studenten vil i dette praksisstudiet få innføring i hvilken betydning samhandling på individuelt nivå, institusjonelt nivå og samfunnsnivå kan ha for utvikling av god profesjonell praksis. Klinisk sluttkompetanse blir gjennomført som en av de oppgavene som må være bestått for å få godkjent praksis. Klinisk sluttkompetanse omfatter både læringsutbyttene gjeldende i praksis 6, og hviler i tillegg på læringsutbytter fra tidligere praksisperioder.

Praktisk informasjon

 • Studenten må være forberedt på å gjennomføre praksis i distriktet (praksisplasser HVL studiested Haugesund har avtaler med).
 • Praksissted/student lager turnus på 240 timer, jevnt fordelt over 8 uker.
 • I praksis skal studenten ha fokus på klinisk arbeid i direkte kontakt med pasienter og pårørende.
 • Turnusen godkjennes av lærer og studentansvarlig-/kontaktsykepleier på praksissted i uke 1 eller 2.
 • Studenten skal i størst mulig grad følge kontaktsykepleiers turnus.
 • Studenten skal gå dag, kveld, helg og natt (der det er mulig).
 • Veiledningsgruppe med lærer er obligatorisk og regnes som praksis.
 • For at et praksisemne skal kunne vurderes til bestått, må studenten ha vært til stede minimum 90% av den planlagte tiden.
 • Fravær over 10 %, uansett årsak, gir ikke bestått praksis.
 • Studenten oppfordres til kontinuerlig å jobbe inn eventuelt fravær på inntil 10% (fraværsdag 1-3), der det er mulig for praksisstedet.
 • Dersom sykdom eller andre forhold studenten ikke rår over fører til fravær utover 10%, må legeattest (eller annen gyldig dokumentasjon) leveres studieadministrasjonen senest 3 virkedager utover 10 % fravær, for at praksisforsøket ikke skal bli regnet som et forsøk.
 • Fravær på mellom 10% og 20% kan likevel, hvis mulig, arbeides inn i løpet av praksisperioden etter avtale med kontaktsykepleier og lærer fra høgskolen.
 • I særtilfeller kan fravær jobbes inn i inntil én uke etter avsluttet praksisperiode. I slike tilfeller ligger beslutningsmyndighet hos fagseksjonsleder.
 • Skifte av vakt uten godkjenning fra sykepleier eller lærer regnes som fravær.
 • Studenten har ansvar for å rapportere fravær til avdelingen.
 • Det gjennomføres obligatoriske begynner-, midt- og sluttsamtaler i alle 8 ukers praksisperioder. Midt- og sluttsamtaler gjennomføres med utgangspunkt i AssCE-skjema. Studenten bør merke seg at det forventes forskjellig nivå på sykepleieutøvelsen i forhold til hvor langt studenten er kommet i studiet og hvor mange praksisperioder en har gjennomført.
 • Arbeid som studentene gjør mens de er ute i praksisstudiene skal relateres til praksis og være gjenstand for vurdering på midt- og sluttevaluering.
 • Ved ikke bestått/ikke fullført praksis må studenten på ny gjennomføre praksis i sin helhet med tilhørende oppgaver. Dette gjelder uansett årsak for ikke bestått/ikke fullført praksis. 
 • For mer informasjon henvises studenten, kontaktsykepleier og studentansvarlig til Læreplan for praktiske studier.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om det å møte og samarbeide med pasienter og pårørende i sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om ivaretakelse av grunnleggende behov overfor pasienter som bor på sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om å tilrettelegge for et terapeutisk miljø, inklusiv fysiske omgivelser, trivselskapende faktorer og aktivitet.
 • Har kunnskap om relevante kommunikasjonsformer, spesielt kommunikasjon som fremmer brukermedvirkning og samhandling med pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om informasjon, veiledning og undervisning som er relevant for pasienten og pårørende.
 • Har kunnskap om sykepleieprosessen som metode i utøving av sykepleie til pasienter som bor på sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om relevante sykdommer og funksjonshemminger, behandling, rehabilitering og aktuell sykepleie.
 • Har kunnskap om palliativ sykepleie og lindrende behandling til alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende.
 • Har kunnskap om aktuelle forberedelser, undersøkelser, sykepleieprosedyrer og bruk av tekniske hjelpemiddel.
 • Har kunnskap om aktuelle legemidler, virkning, bivirkninger og legemiddelhåndtering.
 • Har kunnskap om samarbeid, arbeidsledelse og organisering av sykehjemmet/institusjonen, og om samarbeid mellom nivåene i helsesystemet.
 • Har kunnskap om hvordan ulike faktorer og tverrfaglig samarbeid kan bidra til bedringsprosesser og et godt pasientforløp.
 • Har kunnskap om risikofaktorer for pasienter som bor på sykehjem/institusjon.
 • Har kunnskap om aktuelle retningslinjer, inklusiv etiske retningslinjer og prinsipper samt forskrifter og lovverk som regulerer denne delen av helsetjenesten.
 • Har kunnskap om aktuelle ressurser i lokalsamfunnet/kommunen - for eksempel besøkstjeneste, frivillighetssentral, pasient og brukerorganisasjoner.

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Arbeid som studentene gjør mens de er ute i praksisstudiene skal relateres til praksis og være gjenstand for vurdering på midt- og sluttevaluering.

Anvender kunnskap fra pensum, forskning og utviklingsarbeid i sykepleieutøvelsen og kan fremstille dette skriftlig/muntlig.

 • Anvender målrettet kommunikasjon verbalt og non-verbalt.
 • Anvender relevante prinsipper for informasjon, veiledning og undervisning til pasienter, pårørende og aktuelle samarbeidspartnere.
 • Identifiserer, vurderer, prioriterer, planlegger, utfører, følger opp, rapporterer og dokumenterer behov for sykepleie til pasienter/brukere med ulike lidelser. Dette utføres i samråd med pasienten, pårørende og andre medarbeidere.
 • Identifiserer pasientens ressurser, og motiverer pasienten til å bruke ressursene, samt styrke dem.
 • Samarbeider med pasienter, pårørende og frivillige, og anvender deres kunnskap og ressurser som bidrag til et meningsfylt og aktivt miljø på sykehjemmet/institusjonen.
 • Utfører sykepleieprosedyrer, administrerer legemidler i henhold til gjeldende retningslinjer, og assisterer ved undersøkelser og behandling på en faglig forsvarlig måte.
 • Viser evne til samhandling med egen yrkesgruppe, og kan samarbeide tverrfaglig og tverretatlig.
 • Forebygger komplikasjoner og ivaretar pasientens sikkerhet i tråd med oppdatert kunnskap.
 • Ivaretar pasientens autonomi og integritet i samsvar med etiske og juridiske retningslinjer.
 • Reflekterer over egen faglige utøvelse og justerer denne under veiledning.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Viser innsikt i kommunikasjonens betydning for å fremme tillit og sikre trygghet hos pasienter og deres pårørende.
 • Viser selvstendighet, nøyaktighet og faglig forsvarlighet i utførelse av all sykepleie, for eksempel ved utøvelse av sykepleieprosedyrer, håndtering av legemidler og ved undersøkelser og behandling.
 • Overholder taushetsplikten, og praktiserer i samsvar med faglige, etiske og juridiske retningslinjer.
 • Viser respekt, forståelse og nestekjærlighet og tar andre menneskers situasjon og opplevelse alvorlig, uavhengig av kultur, religion og virkelighetsoppfatning.
 • Viser ansvar for egen læring, tar initiativ til å utnytte læresituasjoner, og bruker veiledning aktivt og konstruktivt.
 • Viser evne til kritisk refleksjon over egen evne til å utøve sykepleie til pasienter/brukere på sykehjem/institusjon.

Krav til forkunnskaper

Forkunnskapskrav : Bestått praksis 5  

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Integrering av teori og praksis, veiledning og refleksjon, gruppearbeid, veiledet praksis/studentoppfølging, demonstrasjoner, skriftlige obligatoriske oppgaver/arbeid og digitale innleveringer, muntlig framstilling, prosjektarbeid, medstudentrespons, ferdighetstrening, refleksjonsnotater, selvevaluering, seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksis

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler