Hopp til innhald

RAD120 Anatomi, fysiologi og patologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I emnet legges det til rette for læring i anatomi, fysiologi og patologi med særlig fokus på muskel- og skjelettsystemet. Anatomi er beskrivelse av hvordan menneskekroppen er bygget opp, kunnskap i topografisk anatomi er en forutsetning for å lokalisere anatomiske strukturer fremstilt ved ulike bildemodaliteter. Fysiologien er læren om hvordan kroppen fungerer, og kunnskap i fysiologi er viktig for utførelse av bildediagnostiske undersøkelser. Patologi er læren om sykdommers årsaker, utviklingsmekanismer og virkning på funksjoner (patofysiologi) og struktur (patologisk anatomi). Emnet danner grunnlaget for andre emner i studiet, samt en faglig forsvarlig yrkesutøvelse som ferdig utdannet radiograf.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…    

 • har kunnskap om anatomi og fysiologi i alle organsystemer
 • har bred kunnskap om anatomi, fysiologi og patologi i muskel-skjelettsystemet og hvordan dette fremstilles med bildediagnostiske modaliteter
 • har kunnskap om cellebiologi og vevstyper
 • kan forklare sentral medisinsk terminologi
 • har bred kunnskap om topografisk anatomi knyttet til muskel-skjelett systemet

Ferdigheter:
Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap om anatomi og fysiologi for å oppnå god diagnostisk kvalitet av muskel-skjelettsystemet
 • kan gjenkjenne normal anatomi og patologi fremstilt ved ulike modaliteter med spesielt fokus på skjelettsystemet
 • kan beherske topografisk anatomi
 • kan beherske og anvende sentral medisinsk terminologi

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan systematisk identifisere anatomi og fysiologi opp mot bildekriterier og som grunnlag for sikker diagnostikk
 • kan formidle radiografifaglig kunnskap innen emnet, både skriftlig og muntlig

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i radiografi

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, praktisk læring og diskusjon. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, omvendt klasserom og studentdrevet undervisning («peer-teaching»), seminar/oppgavetimer og ferdighetstrening på SimArena, forelesninger og selvstudier. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning og ferdighetstrening.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1.  Aktiv deltakelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning
 2.  Fremlegg på seminar, varighet maksimum 15 minutter

Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre. 

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen, gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA121 - Biomedisin, emne 1 - mikrobiologi, anatomi, fysiologi, patologi - Reduksjon: 7,5 studiepoeng