Hopp til innhald

RAD140 Sikker strålebruk ved computertomografi (CT) og konvensjonell røntgen

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er tilrettelagt for at studentene skal tilegne seg kunnskap om apparatlære, bildedannelse og strålebruk ved CT og gjennomlysning. Medisinsk strålebruk tar for seg begrepene berettigelse og optimalisering som grunnlag for sikker bildediagnostikk og dosegrenser for yrkeseksponerte. I emnet vektlegges undersøkelsesmetoder innen CT og konvensjonell røntgen knyttet til caput, thorax og abdomen. Medisinsk bildebehandling og bildeanalyse omhandles også.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…    

 • kan forklare oppbygging av og virkemåte til apparatur for computertomografi
 • kan forklare prinsipper for bildedannelse og egenskaper ved CT bilder og gjennomlysningsbilder
 • kan forklare grunnleggende prinsipper for bildebehandling knyttet til 2D og 3D bildemateriale relatert til CT og konvensjonell røntgen
 • har kunnskap om metoder for å vurdere og måle bildekvalitet
 • har kunnskap om lover, regler og prinsipper for strålevern, herunder ulike organers strålefølsomhet og dosegrenser for yrkeseksponerte
 • har kunnskap om stråling og strålevern relatert til mennesker og miljø og kjenner til risiko ved bruk av ioniserende stråling
 • kjenner til bildekriteriene og kan planlegge fremstilling av caput, thorax og abdomen på CT og/eller konvensjonell røntgen

Ferdigheter:
Studenten …

 • kan måle og vurdere teknisk bildekvalitet for CT og konvensjonell røntgen
 • kan anvende bildebehandlingsteknikker og registrere sammenhengen mellom disse og bildekvalitet innen CT og konvensjonell røntgen
 • kan anvende kunnskap om bildedannelse, bildebehandling og forsvarlig strålebruk for å utføre CT og konvensjonelle røntgenundersøkelser av caput, thorax og abdomen
 • kan anvende kunnskap om anatomi og fysiologi for å ivareta bildekriterier ved CT og konvensjonell røntgen av caput, thorax og abdomen
 • kan beherske utstyr og software for å måle og beregne stråledoser for røntgenstråling
 • kan anvende strålevernsprinsipper for å optimalisere bruk av stråling ved CT og konvensjonell røntgen av caput, thorax og abdomen

 Generell kompetanse:
Studenten …

 • kan formidle kunnskap om oppbygging, virkemåte, bildedannelse og bildebehandling innen CT og gjennomlysning
 • kan planlegge og utføre CT- og/eller røntgenundersøkelse av caput, thorax og abdomen i henhold til sikker diagnostikk
 • kan formidle kunnskap om radiografens ansvar knyttet til strålevern

Krav til forkunnskaper

Emnet er kun åpent for studenter som er tatt opp på bachelor i radiografi.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnene RAD100, RAD110, RAD120, RAD130 

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vil studentaktive læringsformer benyttes for å involvere studentene i teoretisk læring, muliggjøre praktisk utprøving av ferdigheter og teoretiske prinsipper, og for å legge til rette for diskusjoner, samarbeidslæring og øvelse i å presentere relevant stoff. Ulike arbeidsformer er gruppearbeid, team-based learning, seminar, oppgaveskriving, forelesninger, selvstudier, laboratorieøvelser og ferdighetstrening på SimArena. Digitale læringsressurser vil benyttes, blant annet som forberedelser til undervisning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. Aktiv tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning
2. Fremlegg i seminar (gruppe) av undersøkelses-portefølje for undersøkelser av caput, thorax og abdomen.
To forsøk.  
3. Fremlegg i seminar knyttet til kunnskapsbasert praksis og strålevern

 Læringsaktivitetene er gyldig i 4 semestre.  

Vurderingsform

Eksamen
4 timer skriftlig skoleeksamen.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen, gjennomføres ny eksamen på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Kalkulator uten minne, av typen Casio FX-82ES PLUS eller tilsvarende.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BRA112 - Bildedanning, apparatlære og bildebehandling innan konvensjonell røntgen og computertomografi - Reduksjon: 4,5 studiepoeng
 • BRA133 - Røntgenundersøkingar, sjukepleiarprosedyrar og ivaretaking av pasient - Reduksjon: 3 studiepoeng