Hopp til innhald

SK155 Etikk, jus og psykologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Innhald i dette emne omfattar tema knytt til etikk, jus og psykologi

Etikk

 • Etikk, moral og verdiar
 • Ulike menneskesyn
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Relasjonskompetanse
 • Normative etiske teoriar
 • Etisk argumentasjon
 • Etisk refleksjon
 • Etiske dilemma i sjukepleiepraksis
 • Yrkesetikk/Yrkesetiske retningslinjer
 • Menneskerettigheter i helse- og omsorgssektoren

 

Jus

 • Juridisk teori
 • Forvaltningslova og sakshandsaming
 • Helsepersonellova
 • Pasient- og brukerrettighetslova
 • Samiske pasientrettar
 • Fagleg forsvarleg yrkesutøving
 • Dokumentasjon og pasientjournal
 • Pasienten si rett til sjølvbestemming
 • Medverknad og informasjon
 • Teieplikt

 

Psykologi

 • Faghistorie og faggrunnlag
 • Læringsteori
 • Hukommelse
 • Motivasjonsteori
 • Utviklingsteori
 • Personlighet og sjølvoppfatting
 • Helse, stress og meistring
 • Kriser og sorg
 • Sosial persepsjon og påverknad
 • Gruppen og individet

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten følgjande læringsutbytte:

Kunnskap:

 • har kunnskap om etiske og juridiske dilemma ein kan møte i helsesektoren
 • har kunnskap om generell juridisk teori og helserett, inkludert tvangsbestemmelser
 • kjenner til samers pasientrettigheter
 • har kunnskap om utviklingspsykologi, kognitive funksjonar og normale psykologiske reaksjonar på sjukdom og krise
 • har kunnskap om samhandling og kommunikasjon med pasientar, pårørande og medarbeidarar

 

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan identifiserer og reflekterer over utfordringar i møte med minoritetsgrupper
 • kan reflektere etisk og juridisk over bruk av teknologisk verktøy og sosiale media
 • har etisk handlingsberedskap og kan avsløre verdikonflikter
 • kan anvende kunnskap om lærings-, mestrings- og endringsprosessar i rettleiing og undervisning av pårørande, studentar og relevant personell
 • kan nytte dokumentasjon på ein måte som støtter mennesket sine behov og mål, og overheld faglige og juridiske krav
 • kan beherske dokumentasjon i samsvar med fastsette strukturer, terme og omgrep

 

Generell kompetanse:

 • har innsikt i yrkesetiske retningslinjer i profesjons- og tenesteutøving
 • har innsikt i lovverket knytt til pasient- og brukarrettar og helsepersonell sine rettar og plikter
 • kan planlegge og gjennomføre kommunikasjon og samhandling med pasientar og pårørande basert på respekt og ivaretaking av deira integritet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Oppgåveløysing i grupper
 • Sjølvstudium
 • Seminardag
 • Individuelt skriftleg arbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktivitetar må vere godkjent før kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Deltaking på seminardagar knytt til kommunikasjon
 • Deltaking på seminardag knytt til etisk refleksjon
 • Deltaking på seminardag knytt til eksamensførebuing
 • Individuelt skriftleg arbeid knytt til jus

Vurderingsform

Skuleeksamen 5 timar. Individuell. Bokstavkarakter A-F.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel