Hopp til innhald

SK160 Anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

I dette emne skal studenten lære om anatomi, fysiologi, biokjemi og mikrobiologi. Dei ulike tema i emne er:

Anatomi, fysiologi og biokjemi

 • Grunnleggande omgrep
 • Grunnleggande kunnskapar
 • Celler
 • Genetikk - arv
 • Histologi - vev
 • Blodet
 • Sirkulasjonssystemet
  • Hjartet
  • Åresystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Nervesystemet
 • Det endokrine systemet/hormonsystemet
 • Sansane
 • Immunsystemet
 • Skjelettet
 • Musklane
 • Fordøyingssystemet
 • Nyrene og urinvegane
 • Væske-, elektrolytt- og syre-base-regulering
 • Forplantingsorgana
  • Mannen sine kjønnsorgan
  • Kvinnen sine kjønnsorgan
  • Svangerskap og fødsel
 • Huda
 • Temperaturreguleringa

 

Mikrobiologi

 • Bakteriologi, virologi, parasittologi og mykologi
 • Smittekjeda, aseptikk og antiseptikk, handtering av smitte
 • Hygieniske prinsipp
 • Samspel menneske, miljø og samfunnshygiene

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten tilegna seg følgjande læringsutbytte:

Kunnskap

 • Namngjev anatomiske strukturar og organ i menneskekroppen
 • Beskriv organas plassering i forhold til kvarandre
 • Beskriv anatomisk oppbygnad i betydniga
  • makroanatomisk: organ og organsystem
  • mikroanatomisk: celler og vev
 • Beskriv ulike organ og organsystem sine oppgåver i kroppen
 • Gjer greie for normal fysiologi i dei ulike organa og organsystema
 • Gjer greie for reguleringsmekanismar og homeostase i den friske kroppen
 • Har kunnskap om omgrep og terminologi i fagfeltet for å kunne anvende denne ved kommunikasjon i praksis 

Ferdigheiter

 • Kan formidle grunnleggande kunnskap om menneskekroppen sin anatomi og organsystem, samt fysiologiske og biokjemiske prosessar

Generell kompetanse

 • Erkjenner at kunnskap i emnet har betyding for utøving av fagleg forsvarleg sjukepleie

 

Mikrobiologi

Kunnskap

 • Har kunnskap om mikrobiologi, og fagets betyding i førebygging, diagnostikk, behandling og pleie
 • Har kunnskap om dei mest vanlege mikroorganismane og infeksjonar dei kan gje
 • Har kunnskap om hygieniske prinsipp i sjukepleie
 • Har kunnskap om omgrep og terminologi i fagfeltet for å kunne anvende denne ved kommunikasjon i praksis 

Ferdigheiter

 • Kan formidle grunnleggande kunnskap om mikrobiologi

Generell kompetanse

 • Erkjenner at kunnskap i emnet har betyding for utøving av fagleg forsvarleg sjukepleie

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Førelesingar
 • Skriftleg oppgåveløysing 
 • Flipped classroom
 • Praktisk øving
 • Sjølvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Sluttvurderinga består av 2 delar;

Del 1: Skuleeksamen - 4 timar. Nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi, biokjemi.

Del 2: Skuleeksamen - 2 timar. Mikrobiologi.

Kvar av delane vert vurdert med bokstavkarakter A-F. Ut ifrå dette vert det gjev ein samla bokstavkarakter A-F, der del 1 tel 75 % og del 2 tel 25 %.

Begge deleksamenane må vere greidd for at emnet skal vere greidd. Dersom studenten får ikkje greidd karakter på ein av eksamensdelane må den aktuelle delen takast om att.

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel