Hopp til innhald

STM3 Språk, tekst og matematikk 3

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er det tredje emnet i kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og emnet er en valgbar fordypning i bachelorstudiet Barnehagelærerutdanning med vekt på språk, tekst og matematikk. Det er lagt til høst- og vårsemesteret tredje studieår. Kunnskapsbasen bygger på fagene norsk, matematikk og pedagogikk. Emnet bygger på språk, tekst og matematikk emne 2, som må være bestått før studenten kan begynne på emne 3.

STM3 representerer faglig fordypning og utviding av perspektivene fra STM1 og STM2. Fordypningen skal utvikle studentene til ressurspersoner som kan lede og kvalitetssikre barnehagens arbeid med kunnskapsområdet, og da med særlig vekt på å styrke det flerkulturelle perspektivet på arbeidet i barnehagen.

Kunnskapsområdet har en barnehagepedagogisk tilnærming og bygger på fagdidaktisk forskning. Praksis inngår som en integrert del av studiet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har solid kunnskap om barns språk- og begrepsutvikling, med vekt på flerspråklig utvikling, og på utviklingen hos barn med behov for språklig støtte
 • har gode kunnskaper om språk og språkarbeid knyttet til høytlesing, matematisk utforskning, dialog og lek, også i et flerkulturelt perspektiv
 • har solide kunnskaper om barnekulturelle tekstuttrykk som kan styrke barnehagen som sted for kulturelt mangfold og variert tekstpraksis
 • har kunnskap om matematikk som et kreativt og utforskende fag
 • har kunnskap om barn med ulike behov, det være seg språklig eller matematisk
 • har kjennskap til hvordan barn og barndom blir tematisert i et utvalg samtidslitteratur for voksne
 • har kunnskap om identitetsdannelse og kjønn i arbeid med språk, tekst og matematikk
 • har kunnskap om hvordan man kan bruke prosjektarbeid for å utvikle barns matematiske og språklige kompetanse
 • har kunnskap om hvordan man kan organisere et inkluderende og stimulerende læringsmiljø for matematisk og språklig utforsking
 • har kunnskap om profesjonstenkning som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i møte mellom barn og barnehagelærer.

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for et inkluderende og stimulerende språkfellesskap i barnehagen
 • kan sikre kvalitet, variasjon og mangfold i barnehagens kultur- og litteraturformidling
 • kan formidle tradisjonsbærende tekster i et komparativt perspektiv
 • kan legge til rette for medvirkning og skapende prosesser i møte med språk, litteratur og matematikk
 • kan veilede og inspirere barn og barnehageansatte i utforsking av matematiske problem, og muntlige og skriftlige sjangre av, for og med barn
 • kan vurdere bruken av IKT som pedagogisk verktøy i arbeidet med kunnskapsområdet både for å fremme barnas og personalets læring
 • kan vurdere innhold og metoder ut fra et profesjonelt og kritisk perspektiv

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre tiltak som hever den faglige kvaliteten på barnehagen som språk-, matematikk- og kulturmiljø
 • kan engasjere og motivere personale og foreldrene i arbeid med språk, barnekultur og matematikk
 • kan utvikle kunnskap, erfaringer og synspunkt på kulturarbeidet i barnehagen og bidra til kvalitetsutvikling for barn og voksne
 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordring i dagens samfunn

Krav til forkunnskaper

STM2

Undervisnings- og læringsformer

Semesterplanen for kunnskapsområdet gjør greie for hvordan undervisningen er organisert.

Undervisningen vil bestå av gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner, veiledning, individuelt arbeid, prosjektarbeid, kollokvier og seminar. Arbeidsformene skal vektlegge skriftlighet, muntlighet og visualisering. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Studentene må påregne at deler av undervisningen er obligatoriske. Dette kan for eksempel være undervisningsøkter med gruppediskusjoner, oppgaveskriving eller framlegg. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til desse læringsaktivitetanee er å rekne som godkjent, og fråvær blir å rekna som ikkje godkjent.   

Som ledd i høgskolens internasjonaliseringsstrategi er det lagt inn en 3 dagers ekskursjon til Sverige. Studentene vil besøke barnehager og sentrale kulturinstitusjoner. Studentene må selv dekke kostnadene - inntil 6000,- kr. Det blir utarbeidet et studierelevant program for ekskursjonen.

Det er mulig å søke om kompensatorisk arbeidskrav.

Høgskolen benytter elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her. Studentene skal bruke studiestøtteprogrammet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av høgskolebiblioteket.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene.

For å kunne framstille seg til eksamen må studentene ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske arbeidskrav seinest 3 uker før eksamen:

 1. Et individuelt skriftlig arbeidskrav (1800 ord) med utgangspunkt i pensumlitteratur om barnehagen som utdanningskultur og barnehagelærerprofesjonen.Teksten vurderes av medstudenter og faglærere.  
 2. Forberede og skriftfeste spørsmål gruppevis til institusjoner klassen skal besøke i Sverige. Muntlig miniforedrag over et oppgitt emne knyttet til studieturen (evt. til en kompensatorisk oppgave). Foredraget skal framføres for andre studenter. Studentene trekker et emne fra ei liste, utarbeidet av faglærerne, for å sikre at alle relevante emner blir dekket.  
 3. En muntlig presentasjon som reflekterer barn og barndom i et utvalg tekster for voksne og barn.  
 4. Praksisoppgave av undersøkende og utforskende karakter, knyttet til en eller flere av læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen. Oppgaven skal gjennomføres i praksisgruppen, den er skriftlig og skal ha et omfang på 4000 ord. (Skrifttype: Times Roman, bokstavstørrelse 12, linjeavstand 1,5).
 5. Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i studiet.

Studenter som ikke har godkjent obligatorisk arbeidskrav, får én (1) ny mulighet til å levere samme semester. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen begynner.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeksamen, 5 dager.

Oppgaven skal ha et omfang på 4000 ord (Skrifttype: Times Roman, bokstavstørrelse 12, linjeavstand 1,5).

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler