Hopp til innhald

SVIKT802 Klinisk avansert sjukepleie og samhandlingskompetanse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet byggjer på kunnskap og ferdigheiter studenten har tileigna seg i Emne Patofysiologi ved akutt og kritisk sjukdom. I dette emnet vert det lagt vekt på at sjukepleiarane skal bli trygg i eige fag. Emnet legg vekt på at sjukepleiarane skal utvikle sin kliniske kompetanse i å observere, kartlegge og vurdere pasientens helsestatus, og vidareutvikle si evne til å identifisere og analysere symptom, teikn og reaksjonar hjå pasientar med akutt eller kritisk sjukdom. Kompetansen sjukepleiarane får skal legge grunnlag for at sjukepleiaren skal kunne vurdere rett tiltak og behandling i samarbeid med andre. Etter fullført emne skal sjukepleiaren kunne formidle teoretiske og praktiske problemstillingar til andre.

Læringsutbytte

Etter fullført emne har studenten fylgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten…

 • har avansert kunnskap om politiske føringar og juridiske reguleringar for tenesta
 • har avansert kunnskap om samarbeid med pasientar, pårørande og kollegaer
 • har avansert kunnskap om oppgåver, ansvar og samarbeid i komorbiditet, polyfarmasi og legemiddelgjennomgang

 

Ferdigheiter

Studenten…

 

 • kan arbeide kunnskapsbasert og bidra til nytenking og innovasjonsprosessar
 • kan samhandle og koordinere pasientforløp for å ivareta pasientsikkerhet og kvalitet på tvers av tenestenivå
 • kan undervise medstudentar og kollegaer i systematisk undersøkelse av pasienten
 • skal kunne bruke og kritisk vurdere kliniske kartleggingsverktøy.
 • Skal kunne identifisere tidlig svikt i vitale funksjonar, inkludert kognitive fuksjonar.

 

Generell kompetanse

Studenten…

 • har analytisk tilnærming til eigen praksis og til vidareutvikling av eigen kompetanse til eldre med alvorleg svikt i vitale funksjonar
 • kan samhandle hensiktsmessig med eigen og andre helsefaglege profesjonar innafor eigen organisasjon og på tvers av tenestenivå
 • kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar

Krav til forkunnskapar

Patofysiologi ved akutt og kritisk sjukdom

Undervisnings- og læringsformer

Følgjande obligatoriske læringsaktiviteter vil bli nytta.  

Studentaktiv og erfaringsbasert undervisning, scenariotrening, ferdigheitstrening, rettleiing, gruppearbeid, studentframlegg, hospiteringspraksis og sjølvstudie

Undervisning for studentar med opptak i Haugesund  vil primært foregå både på Campus i Haugesund og på Stord.

Undervisning for studentar med opptak i Førde vil primært foregå på Campus i Førde.

Utvalte førelesningar kan bli videooverført.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgjande obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1. Tilstades 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning
 • Arbeidskrav 2:  24 timar simulering/scenario på sjukepleiesenter. 90% nærvær på simulering på sjukepleiesenteret. Tidspunkt for simulering er markert i timeplanen, endring av tidspunkt kan forekomme. Dersom studenten ikkje har deltatt på tilstrekkeleg mange simuleringer, må arbeidskravet gjennomførast saman med neste kull.
 • Arbeidskrav 3:  2 veker hospiteringspraksis (8 vakter). Ambulanse, akuttmottak, kommunale akuttsenger, legevakt eller anna relevant avdeling. I praksis er krav om 90% nærvær. Dersom arbeidskravet ikkje blir godkjent vil ein prøve å tilrettelegge for ein utvida praksisperiode dersom dette er praktisk mulig og fagleg forsvarleg. Gyldig politiattest må være levert i god tid for å kunne starte i praksis. 
 • Arbeidskrav 4 HLR-øving på eigen arbeidsplass teori og praktisk øving- dokumentasjon frå ledar

Arbeidskrava er gyldig i påfølgande semester.

Alle arbeidskravene må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen.

Vurderingsform

Mappeeksamen:

Læringsmappe:  Tre refleksjonsnotat på 2000 ord +/- 10% på kvart notat

Vurderingsmappe: Studentane vel eit av  refleksjonsnotata frå læringsmappa til vurdering. 

 

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er bestått karakter og F er ikkje bestått.

Ny eksamen

Ved ikkje bestått (karakter F)

leverer studenten bearbeida, skriftleg besvarelse til ny eksamen.