Hopp til innhald

THO802 Implementering av e-helse

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Helsepolitiske målsettinger sier at velferdsteknologi skal være integrert i kommunenes helse- og omsorgstjenester innen 2025. Nasjonal og internasjonal forskning og erfaringer viser at slik implementering tar lenger tid enn forventet, og at det kan være flere årsaker til dette. Årsakene kan ligge på flere nivå og studenten lærer forskjellige forklaringsmodeller.

Studenten skal i dette emnet oppnå kompetanse innen implementering av e-helse i helse- og omsorgstjenestene på individuelt-, organisatorisk og på samfunnsnivå.

 • Endringsprosesser knyttet til implementering av e-helse i hjemmet, i kommunen og i helsetjenestene:
 • E-helse i organisasjon
 • Tverrfaglig samhandling
 • Aksept av teknologi til helse- og omsorgsformål
 • Responssenter
 • Gevinstrealisering
 • Innovative anskaffelser
 • Evalueringsprosesser
 • Tjenestedesign

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har spesialisert innsikt i metoder for å implementere teknologiske systemer i helse- og omsorgstjenestene
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse knyttet til aksept og bruk av e-helse på individuelt nivå, i organisasjonen og i samfunnet
 • kan vurdere faktorer som har innflytelse på samspill og samhandling mellom responssenter, individ og tjenester
 • kan identifisere elementer som fremmer og hemmer implementering av e-helse i helse- og omsorgstjenesten og i samfunnet for øvrig.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan implementere e-helseløsninger metodisk
 • kan vurdere og tilpasse e-helseløsninger ut i fra individuelle behov til
  • tjenestemottaker
  • tjenesteyter
  • pårørende og andre involverte
 • kan planlegge og gjennomføre innovative anskaffelsesprosesser for e-helse i helse- og omsorgstjenestene
 • kan vurdere nytte av e-helseløsninger fra individuelle og organisatoriske perspektiv

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan planlegge implementering av e-helse for individ og i en organisasjon
 • kan analysere og kritisk vurdere integrering av e-helse i øvrige systemer i organisasjonen
 • kan anvende og formidle sin kunnskap og ferdighet innen fagområdet

Krav til forkunnskaper

Gjennomført THO801 eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, fremføringer og selvstendig arbeid. Praktisk øvinger, individuelle og gruppebaserte innleveringer.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Arbeidskrav 1: Tre innleveringer i emnet

1. innlevering er individuell. Maks 300 ord

2. innlevering skrives i gruppe og legges fram. Maks 2500 ord

3. innlevering skrives i gruppe og legges fram. Maks 500 ord

 • Arbeidskrav 2: Aktiv deltagelse i gruppearbeid og framlegging
 • Arbeidskrav 3: Deltagelse på minimum 4 av 6 samlingsdager

Ved ikke godkjent innlevering gis det anledning til å bearbeide og levere arbeidskravet på nytt en gang.

Obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i påfølgende semester.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen. Utforming av et abstrakt på maks 500 ord (ikke over 2 sider) og poster etter gjeldende retningslinjer. Arbeidet utføres som et samarbeid mellom 2-4 studenter.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ny eksamen kan poster og abstrakt bearbeides.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • OMT502 - Implementering av teknologi i helse og omsorgstjenestene - Reduksjon: 15 studiepoeng
 • OMSTEK1102 - Tverrfagleg vidareutdanning i omsorgsteknologi II - Reduksjon: 15 studiepoeng