Hopp til innhald

TST104 Skrivetolking

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene utvikle kunnskaper og ferdigheter i skrivetolking. 

I fagområdet tolking er det nær sammenheng mellom teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter. Denne sammenhengen mellom teori og praksis utgjør tolkens yrkesmessige og profesjonelle plattform og skal gjenspeiles i studiet som veksler mellom teoretisk undervisning og praktisk trening. 

Læringsutbytte

I løpet av studiet skal studenten tilegne seg kunnskaper og den generelle kompetansen som er nødvendig for å opptre som profesjonell skrivetolk. Stikkordet for skrivetolking er "kapasitet". Kapasiteten utgjøres blant annet av generell tolkekompetanse, bevisst bruk av innarbeidede tolkestrategier, skrivehastighet, kompetanse i kildespråket, målspråket og autokorrekturer, tema-/fagkunnskap, erfaring og kontroll på eksterne og interne faktorer i tolkesituasjonen.

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Skrivetolking i ulike situasjoner
 • Brukergruppene som benytter skrivetolking
 • Teknisk utstyr som er nødvendig ved skrivetolking

Ferdigheter

Studenten har ferdigheter i: 

 • skrivetolking med fokus på tolkestrategier
 • å analysere hva som kreves av utstyr
 • å lage og bruke autokorrekturer
 • å produsere en sammenhengende, ekvivalent måltekst
 • å arbeide som og samarbeide med medtolk ​

Generell kompetanse

Studenten har kompetanse i: 

 • å forholde seg selvstendig til de utfordringene som gis
 • samarbeid med primærbrukere 
 • å gi og ta imot kollegaveiledning

Studenter med tegnspråklig førstespråkkompetanse skal lære å kunne skrivetolke fra tegnspråk. 

Studenter uten tegnspråklig førstespråkkompetanse skal lære å skrivetolke fra talespråk. 

Krav til forkunnskaper

Eksamen i tegnspråk (60 sp) eller opptaksprøve må være bestått for å kunne framstille seg til eksamen i emnet.

Anbefalte forkunnskaper

Det er sterkt anbefalt at studentene lærer seg touchmetoden, og har minimum 300-350 anslag i minuttet før emnet starter. 

Undervisnings- og læringsformer

Organisering og arbeidsformer er forelesninger, instruksjon, veiledning, selvstudium og gruppearbeid. Emnet vil kreve stor egeninnsats av studentene og deltakelse i 80% av obligatoriske læringsaktiviteter. 

Studenter med tegnspråklig førstespråkkompetanse vil få oppgaver der de skal tolke fra tegnspråk til skriftlig norsk.  

Studenter uten tegnspråklig førstespråkkompetanse vil få oppgaver der de skal tolke fra talespråk til skriftlig norsk.  

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Test i hurtigskriving må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Her vil kravet ligge på rundt 300 anslag i minuttet. Teksten blir også vurdert etter hvor mye skrivefeil den har. En god tekst med lite feil kan bli vurdert til godkjent også med noe færre anslag. 
 • 80% deltaking i obligatorisk læringsaktivitet. 

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 60 minutter. 

Her blir det forventet en tolkekapasitet med 300-350 anslag i minuttet.

Studenter med tegnspråklig førstespråkkompetanse blir prøvd i skrivetolking fra norsk tegnspråk.

Studenter uten tegnspråklig førstespråkkompetanse blir prøvd i skrivetolking fra norsk talespråk. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Liste med autokorrekturer.

Mer om hjelpemidler