Hopp til innhald

URO400 Fordypning i uroterapi

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Tema som belyses i dette emnet er knyttet til sykepleiefaglige utfordringer og problemområder, kunnskaper og kunnskapsutvikling knyttet til sentrale fokusområder innen uroterapi.

Emnet representerer den avsluttende delen av studiet, og studentene skal i form av en individuell oppgave fordype seg i et selvvalgt tema. Fordypningsoppgaven skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget innen det kliniske feltet.

Studenten kan som fordypning velge følgende fagområder:

Sykepleie til pasienter med sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier

 • Å leve med kronisk sykdom
 • Urologisk kreft
 • Habilitering og rehabilitering
 • Organisasjon og kvalitetsforbedring
 • Sykepleiedrevet poliklinikk

Valg av område gjøres i samråd med emneansvarlig.

For å kunne videreutvikle praktiske ferdigheter innen spesialiteten skal studenten gjennomføre 150 timer kliniske studier (20 dager).

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap Studenten...

 • har avansert kunnskap om uroterapi og sykdommer og funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier

Ferdigheter Studenten ...

 • gjør selvstendige kliniske vurderinger om sykepleietiltak med hensyn til undersøkelse, forebygging og behandling
 • anvender sine faglige kunnskaper kritisk og reflektere over egen praksis.
 • mestrer komplekse situasjoner innen uroterapi.
 • arbeider kunnskapsbasert
 • planlegger og utøver sykepleie basert på kritisk vurdering av forskningskunnskap, erfaringskunnskap og pasientens preferanser og behov.
 • planlegger og gjennomfører et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse Studenten ...

 • gjør selvstendige kliniske vurderinger hvor pasientens/brukerens sykepleietilbud ses i en tverrfaglig sammenheng og på tvers av tjenestenivåene.
 • kommuniserer og samhandler med pasienter/brukere, deres pårørende og andre yrkesgrupper ved planlegging, organisering og utøvelse av tiltak i helsetjenesten.
 • bidrar til innsikt og kompetanse i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid slik at pasientens/brukerens sykepleietilbud blir sammenhengende på tvers av tjenestesteder og nivåer.
 • veileder personer med funksjonsforstyrrelser i de nedre urinveier, deres pårørende og andre yrkesgrupper.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes ulike pedagogiske metoder for å fremme studentenes læring. Gjennom studentaktive læringsformer forventes det at studenten tar ansvar for egen og bidrar til medstudenters faglige utvikling. Dette søkes oppnådd gjennom forelesninger, gruppearbeid, simulering,

seminar, studentpresentasjoner, veiledning, selvstudium og kliniske studier.

Det forventes at studenten anvender erfaringskunnskaper som sykepleier og erfaringer og refleksjoner fra de kliniske studiene.

Kliniske studier bør fortrinnsvis være på et annet sted enn eget arbeidssted. Praksissted velges i samråd med emneansvarlig. Studenten tar selv kontakt med praksissteder der studenten ønsker å avvikle kliniske studier. Kliniske studier er obligatorisk, og fravær utover 10 % må tas igjen etter avtale for at de kliniske studiene kan bli godkjent.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav 1: Prosjektplan. Omfang 2000 ord.

Arbeidskrav 2: Kliniske studier, 150 timer i spesialisthelsetjenesten og/eller kommunehelsetjenesten

Arbeidskrav 3: Målsettingsdokument for kliniske studier. Omfang 600 ord.

Arbeidskrav 4: Læringsutbytterapport etter gjennomførte kliniske studier. Omfang 1000 ord.

Arbeidskrav 5: Refleksjonsnotat om selvvalgt tema hvor studenten skal vise evne til spesialisert handlingskompetanse i praksisperioden. Omfang 1000 ord.

 

 • Det skal utarbeides egen målsetting for de kliniske studiene. Målsettingen skal beskrive fokus for praksis med utgangspunkt i relevante læringsutbytte-beskrivelser i studieplanen, fordypningsområder og fordypningsoppgave. Målsettingen skal godkjennes minst to uker før oppstart av kliniske studier. Målsettingen gjennomgås med praksisveileder ved oppstart av kliniske studier og eventuelle revideringer kan gjøres i samråd med praksisveileder. Studenten skriver læringsutbytterapport etter gjennomførte kliniske studier der læringsutbytte fremgår.

Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldige til og med neste gang emnet tilbys.

Vurderingsform

Skriftlig individuell fordypningsoppgave med et omfang på maksimalt 5000 ord.

Tema for skriftlig fordypningsarbeid kan være knyttet til:

 1. forskningsprosjekter ved høgskole eller praksisfelt
 2. kvalitetsprosjekter i praksisfeltet
 3. tema som er relevante for klinisk praksis som uroterapeut

Fordypningsoppgaven kan være en litteraturstudie, en evalueringsrapport eller en artikkel tilpasset valgte tidsskrifts manuskriptveileder.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Gjennomføring av ny eksamen: Ved ikke bestått (karakteren F) må studenten bearbeide sin besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler kan benyttes fritt i arbeidet med fordypningsoppgaven.

Mer om hjelpemidler