Hopp til innhald

VPD5-107 Menneske, funksjon og utvikling

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhald og oppbygging

Emnet gjev kunnskap om mennesket si oppbygging og funksjon, og samspel med omgjevnader. Det er fokus både på det friske og sjuke, og korleis omgjevnader påverkar helse og sosial fungering. Prinsippet om å førebyggja helse og sosiale vanskar er sentralt.

Samanhengen mellom aktivitet og livskvalitet vert vektlagt. Emnet inneheld også grunnleggande kompetanse om dagleglivets ferdigheiter, pedagogikk, kommunikasjons- og relasjonskunnskap, og observasjon i miljøarbeid. Emnet gjev grunnleggande kunnskap om psykologi som grunnlag for profesjonsutøving, og innføring i psykisk helse.

Læringsutbytte

Felles læringsutbyte for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

 • har kunnskap om, og kan gjere greie for generell psykologi, utviklingspsykologi og sosialpsykologi

Felles læringsutbytte barnevern og vernepleie

Etter gjennomført emne har/kan kandidaten

Kunnskap

 • om ulike teoriar om læring
 • om lovgrunnlaget og prosedyrane for spesialpedagogisk hjelp i skulen
 • om prinsippa til eit relasjonelt pedagogisk perspektiv
 • anvende didaktiske prinsipp i pedagogisk læringsarbeid

Studiespesifikke læringsutbytte

Etter gjennomført emne har/kan kandidaten:

Kunnskap:

 • har kunnskap om og kan gjere greie for ulike tilstandar av psykisk utviklingshemming
 • har kunnskap om ulike tilhøve som fremjar og hemmar god livskvalitet for personar med nedsett funksjonsevne.
 • har kunnskap om aktivitetar i dagleglivet (ADL) og korleis gje indivdiuelt tilpassa hjelp.
 • har kunnskap om tiltak som fremjar deltaking, trivsel og helse, på dagleglivets områder
 • har kunnskap om pedagogikk og profesjonell kommunikasjon og relasjonskompetanse
 • har kunnskap om, og kan gjere greie for kroppen sin oppbygging og funksjon
 • ha kunnskap om, og kan identifisere dei vanlegaste sjukdomane innan somatikk og psykiatri

Ferdigheiter:

 • kan anvende relevant fagleg kunnskap frå sentrale tema i emnet slik som observasjon, kartlegging, vurdering og leggja til rette tiltak og aktivitet for tenestemottakar
 • kan beherske legemiddeladministrasjon og legemiddelrekning.
 • kan anvende fagleg kunnskap og reflektere over eigne ferdigheiter innan kommunikasjon og relasjon

Generell kompetanse

 • har innsikt i sentralt fagstoff innan miljøarbeid, anatomi, fysiologi og sjukdomslære

Krav til forkunnskapar

Studenten må ha opparbeidd seg eksamensrett i emnet VPD5-106 Vernepleieprofesjonen i hjelpeapparatet

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vert nytta ulike undervisings- og læringsformer: seminar, gruppearbeid, førelesingar, praktiske øvingar, munnleg og skriftleg framstilling individuelt og i grupper, sjølvstudium og ferdigheitstrening.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske læringsaktivitetet innebærer en aktiv deltaking fra student i læringsprosess. Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan fremstille seg til eksamen :

 • Arbeidskrav 1: Test i Farmakologi.
 • Arbeidskrav 2: Test i Legemiddelrekning.100% rett svar
 • Arbeidskrav 3: Minimum 80 % obligatorisk frammøte på kvar samling

Vurderingsform

Eksamen består av tre deler, alle må vere bestått for at emnet skal vere greidd.

Del 1:

6 timars skriftlig skuleeksamen i naturvitskapelege emner. Vekting 50 %

Ny eksamen: 

Går føre seg som ordinær eksamen. 

 

Del 2:

Individuell mappeeksamen. Mappa inneheld to oppgåver. Vekting 25 % 

Ny eksamen:

Dersom kandidaten får karakteren F på mappeeksamen, kan han/ho levere revidert utgåve av same oppgåve ved et nytt eksamensforsøk. Dersom kandidaten får karakteren F ved andre forsøk skal det leverast ei helt ny oppgåve med ny problemstilling.

 

Del 3:

4 timar skuleeksamen. Vekting 25 %

Ny eksamen: 

Går føre seg som ordinær eksamen. 

 

Vurderingsutrykk:

 A - F der F er ikkje greidd vurdering

Hjelpemiddel ved eksamen

Farmakologi: Felleskatalogen

Legemiddelregning: Kalkulator (Type: les linken under) 

https://www.hvl.no/student/eksamen/hjelpemiddel-ved-eksamen/

Meir om hjelpemiddel