Hopp til innhald

FM1-PRO-15 Profesjonsfag 1: Læreren, eleven og utdanningen

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emne har som mål å gi studentene kunnskap om lærerprofesjonen, spesielt med fokus på musikkundervisning i grunnskolen, og med mål om at studentene i løpet av studiet opparbeider seg en profesjonell læreridentitet. Det er et viktig poeng at studentene etter gjennomført emne skal være i stand til å trekke linjer mellom fagdidaktikk og pedagogikk, og relatere sine kunnskaper i disse fagene til de musikkfaglige disiplinene og praksis. Studentene skal også kunne reflektere over og grunngi egne valg i lys av skoleverket og grunnskolens læreplanverk, forskrifter og lover.

Emnet skal gi en innføring og basiskunnskap som er nødvendig for lærerprofesjonen i grunnskolen. Gjennom arbeidet i emnet skal studentene kunne reflektere over sin egen rolle og identitet som lærer, og tilegne seg kunnskap om ulike perspektiv på læring og kunnskap. Undervisningen i fagdidaktikk skal gi studentene redskap til å forberede, gjennomføre, vurdere og reflektere over musikkundervisning i forhold til gjeldende læreplaner, og bidra til at de kan fungere som musikklærere i grunnskolen for elever på ulike nivå. Emnet inneholder tema som planlegging, gjennomføring og vurdering av musikkundervisning med spesiell fokus på didaktisk relasjonstenkning, klasseledelse, lærerrollen og elevens utvikling, tilpasset opplæring og det flerkulturelle perspektivet. I emnet vil en også konsentrere seg om fagdidaktikk, barne- og ungdomskultur og estetikk.

Læringsutbytte

- kunnskaper:

 • har kunnskap om musikkfagets historie og rolle i samfunn og skole, og kjenner til læreplaner i faget
 • har kunnskap om didaktisk relasjonstenkning i musikkfaget
 • har kjennskap til skolen som organisasjon, rammebetingelser, styringsstruktur og samarbeid med kolleger, elever, foresatte og eksterne instanser
 • har kunnskap om barn og unges utvikling, motivasjon og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om pedagogikkens og estetikkens røtter og vitenskapelige basis
 • har kunnskap om lærerrollens betydning i klasseledelse
 • har kunnskap om musikk som undervisningsfag

 

- ferdigheter:

 • kan gjøre faglige, pedagogiske og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i musikk i forhold til gjeldende læreplaner og profesjonsetiske krav
 • kan gjennomføre tilpasset opplæring og ta i bruk kulturelle forskjeller i elevgruppa
 • kan formulere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter i musikk
 • kan gjennomføre læringsorientert vurderingspraksis med fokus på musikkfaget
 • kan ta i bruk varierte arbeidsmåter og metoder som er typiske for musikkfaget
 • kan vurdere og reflektere over egen praksis
 • kan bruke musikk for å fremme et mangfoldig og inkluderende læringsmiljø
 • kan reflektere over ulike kunnskapssyn i musikkfaget, og trekke praktiske konsekvenser av disse
 • kan analysere og vurdere estetiske problemstillinger med tanke på undervisning av ulike målgrupper

- generell kompetanse:

 • kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet, rolle og identitet som musikklærer
 • kan kommunisere om og kritisk reflektere rundt problemstillinger knyttet til musikk og musikalsk læring
 • kan vise evne til nyskapende tenkning i musikkundervisning
 • kan vurdere analytisk og kritisk hvordan musikk sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
 • kan ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag og ha en bevissthet om musikk som metodefag
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom forelesninger, praktiske prosjekt- og gruppearbeid, litteratur- og diskusjonsseminar, veiledning og selvstendige litteraturstudier.

Deler av emnet vil bli organisert tett opp mot grunnskolepraksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige - omfang og frister spesifiseres i semesterplan ved oppstart.
 • Aktiv deltaking i undervisning og obligatorisk oppmøte (80 %)

Obligatorisk undervisning spesifiseres i semesterplanen.

Vurderingsform

Mappeksamen.

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler